ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
احمد تحملی رودسری، زهرا بصیری، محمدرضا بیات، فرشید محمدی ، (1397). بررسی وضعیت تراکم یک سوم دیستال استخوان رادیوس در بیماران مستعد استئوپروز اولیه، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 76(8)، 529-535. magiran.com/p1905623
Ahmad Tahamoli Roudsari , Zahra Basiri , Farshid Mohammadi , Mohammadreza Baiat , (2018). Evaluation of one third of distal radius bone density in patients with primary osteoporosis, Tehran University Medical Journal, 76(8), 529-535. magiran.com/p1905623
احمد تحملی رودسری، زهرا بصیری، محمدرضا بیات، فرشید محمدی ، بررسی وضعیت تراکم یک سوم دیستال استخوان رادیوس در بیماران مستعد استئوپروز اولیه. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1397؛ 76(8): 529-535. magiran.com/p1905623
Ahmad Tahamoli Roudsari , Zahra Basiri , Farshid Mohammadi , Mohammadreza Baiat , Evaluation of one third of distal radius bone density in patients with primary osteoporosis, Tehran University Medical Journal, 2018; 76(8): 529-535. magiran.com/p1905623
احمد تحملی رودسری، زهرا بصیری، محمدرضا بیات، فرشید محمدی ، "بررسی وضعیت تراکم یک سوم دیستال استخوان رادیوس در بیماران مستعد استئوپروز اولیه"، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 76، شماره 8 (1397): 529-535. magiran.com/p1905623
Ahmad Tahamoli Roudsari , Zahra Basiri , Farshid Mohammadi , Mohammadreza Baiat , " Evaluation of one third of distal radius bone density in patients with primary osteoporosis", Tehran University Medical Journal 76, no.8 (2018): 529-535. magiran.com/p1905623
احمد تحملی رودسری، زهرا بصیری، محمدرضا بیات، فرشید محمدی ، (1397). 'بررسی وضعیت تراکم یک سوم دیستال استخوان رادیوس در بیماران مستعد استئوپروز اولیه'، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 76(8)، صص.529-535. magiran.com/p1905623
Ahmad Tahamoli Roudsari , Zahra Basiri , Farshid Mohammadi , Mohammadreza Baiat , (2018). ' Evaluation of one third of distal radius bone density in patients with primary osteoporosis', Tehran University Medical Journal, 76(8), pp.529-535. magiran.com/p1905623
احمد تحملی رودسری؛ زهرا بصیری؛ محمدرضا بیات؛ فرشید محمدی . "بررسی وضعیت تراکم یک سوم دیستال استخوان رادیوس در بیماران مستعد استئوپروز اولیه". مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 76 ،8 ، 1397، 529-535. magiran.com/p1905623
Ahmad Tahamoli Roudsari ; Zahra Basiri ; Farshid Mohammadi ; Mohammadreza Baiat . " Evaluation of one third of distal radius bone density in patients with primary osteoporosis", Tehran University Medical Journal, 76, 8, 2018, 529-535. magiran.com/p1905623
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال