ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
هما عزیزی، پرویز رضوانی مقدم، مهدی پارسا، رضا خراسانی، محمود شور، (1397). تاثیر کودهای گاوی، نیتروژن، فسفر و وزن بنه بر شاخص های عملکرد گل حسرت (Colchicum kotschyi Boiss.)، نشریه علوم باغبانی، 32(3)، 359-370. magiran.com/p1905663
H. Azizi, P. Rezvani Moghaddam, M. Parsa, R. Khorasani, M. Shoor, (2018). The Effect of Cow Manure, Nitrogen, Phosphorus and Corm Weight on the Yield Characters of Colchicum (Colchicum kotschyi Boiss.), Journal of horticulture science, 32(3), 359-370. magiran.com/p1905663
هما عزیزی، پرویز رضوانی مقدم، مهدی پارسا، رضا خراسانی، محمود شور، تاثیر کودهای گاوی، نیتروژن، فسفر و وزن بنه بر شاخص های عملکرد گل حسرت (Colchicum kotschyi Boiss.). نشریه علوم باغبانی، 1397؛ 32(3): 359-370. magiran.com/p1905663
H. Azizi, P. Rezvani Moghaddam, M. Parsa, R. Khorasani, M. Shoor, The Effect of Cow Manure, Nitrogen, Phosphorus and Corm Weight on the Yield Characters of Colchicum (Colchicum kotschyi Boiss.), Journal of horticulture science, 2018; 32(3): 359-370. magiran.com/p1905663
هما عزیزی، پرویز رضوانی مقدم، مهدی پارسا، رضا خراسانی، محمود شور، "تاثیر کودهای گاوی، نیتروژن، فسفر و وزن بنه بر شاخص های عملکرد گل حسرت (Colchicum kotschyi Boiss.)"، نشریه علوم باغبانی 32، شماره 3 (1397): 359-370. magiran.com/p1905663
H. Azizi, P. Rezvani Moghaddam, M. Parsa, R. Khorasani, M. Shoor, "The Effect of Cow Manure, Nitrogen, Phosphorus and Corm Weight on the Yield Characters of Colchicum (Colchicum kotschyi Boiss.)", Journal of horticulture science 32, no.3 (2018): 359-370. magiran.com/p1905663
هما عزیزی، پرویز رضوانی مقدم، مهدی پارسا، رضا خراسانی، محمود شور، (1397). 'تاثیر کودهای گاوی، نیتروژن، فسفر و وزن بنه بر شاخص های عملکرد گل حسرت (Colchicum kotschyi Boiss.)'، نشریه علوم باغبانی، 32(3)، صص.359-370. magiran.com/p1905663
H. Azizi, P. Rezvani Moghaddam, M. Parsa, R. Khorasani, M. Shoor, (2018). 'The Effect of Cow Manure, Nitrogen, Phosphorus and Corm Weight on the Yield Characters of Colchicum (Colchicum kotschyi Boiss.)', Journal of horticulture science, 32(3), pp.359-370. magiran.com/p1905663
هما عزیزی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ مهدی پارسا؛ رضا خراسانی؛ محمود شور. "تاثیر کودهای گاوی، نیتروژن، فسفر و وزن بنه بر شاخص های عملکرد گل حسرت (Colchicum kotschyi Boiss.)". نشریه علوم باغبانی، 32 ،3 ، 1397، 359-370. magiran.com/p1905663
H. Azizi; P. Rezvani Moghaddam; M. Parsa; R. Khorasani; M. Shoor. "The Effect of Cow Manure, Nitrogen, Phosphorus and Corm Weight on the Yield Characters of Colchicum (Colchicum kotschyi Boiss.)", Journal of horticulture science, 32, 3, 2018, 359-370. magiran.com/p1905663
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال