ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد هادی ستاوند، فاضل حاجی زاده، حسین یغفوری ، (1397). واکاوی فضایی مناطق شهری شیراز از منظر عدالت اجتماعی با تاکید بر خدمات عمومی، فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، 19(52)، 171-192. magiran.com/p1905666
Mohammad hadi Setavand , Fazel Hajizadeh , Hosin Yaghfoori , (2018). Spatial analysis of Shiraz urban areas in terms of social justice with an emphasis on public services, Journal of Applied Researches in Geographical Sciences, 19(52), 171-192. magiran.com/p1905666
محمد هادی ستاوند، فاضل حاجی زاده، حسین یغفوری ، واکاوی فضایی مناطق شهری شیراز از منظر عدالت اجتماعی با تاکید بر خدمات عمومی. فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، 1397؛ 19(52): 171-192. magiran.com/p1905666
Mohammad hadi Setavand , Fazel Hajizadeh , Hosin Yaghfoori , Spatial analysis of Shiraz urban areas in terms of social justice with an emphasis on public services, Journal of Applied Researches in Geographical Sciences, 2018; 19(52): 171-192. magiran.com/p1905666
محمد هادی ستاوند، فاضل حاجی زاده، حسین یغفوری ، "واکاوی فضایی مناطق شهری شیراز از منظر عدالت اجتماعی با تاکید بر خدمات عمومی"، فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی 19، شماره 52 (1397): 171-192. magiran.com/p1905666
Mohammad hadi Setavand , Fazel Hajizadeh , Hosin Yaghfoori , " Spatial analysis of Shiraz urban areas in terms of social justice with an emphasis on public services", Journal of Applied Researches in Geographical Sciences 19, no.52 (2018): 171-192. magiran.com/p1905666
محمد هادی ستاوند، فاضل حاجی زاده، حسین یغفوری ، (1397). 'واکاوی فضایی مناطق شهری شیراز از منظر عدالت اجتماعی با تاکید بر خدمات عمومی'، فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، 19(52)، صص.171-192. magiran.com/p1905666
Mohammad hadi Setavand , Fazel Hajizadeh , Hosin Yaghfoori , (2018). ' Spatial analysis of Shiraz urban areas in terms of social justice with an emphasis on public services', Journal of Applied Researches in Geographical Sciences, 19(52), pp.171-192. magiran.com/p1905666
محمد هادی ستاوند؛ فاضل حاجی زاده؛ حسین یغفوری . "واکاوی فضایی مناطق شهری شیراز از منظر عدالت اجتماعی با تاکید بر خدمات عمومی". فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، 19 ،52 ، 1397، 171-192. magiran.com/p1905666
Mohammad hadi Setavand ; Fazel Hajizadeh ; Hosin Yaghfoori . " Spatial analysis of Shiraz urban areas in terms of social justice with an emphasis on public services", Journal of Applied Researches in Geographical Sciences, 19, 52, 2018, 171-192. magiran.com/p1905666
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال