ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی اصغر چالمه ، مهرداد پورجعفر، سعید نظیفی، سید محمد مهدی حیدری، علی علیپور، ایمان سعادت اختر، محمدحسین نورانی زاده، وحید رضا خوشرونژاد، (1397). ارزیابی شاخصه های متابولیکی سرم اسبهای دره شوری و ارتباط آنها با یکدیگر، مجله تحقیقات دامپزشکی، 73(2)، 191-197. magiran.com/p1905835
Aliasghar Chalmeh , Mehrdad Pourjafar, Saeid Nazifi, Seyed Mohammad Mahdi Heydari, Ali Alipour, Iman Saadat Akhtar, Mohammad Hosein Nooranizadeh, Vahidreza Khoshronejad, (2018). Assessing the Serum Metabolic Biomarkers of Darehshori Horses and Their Relationships With Each Other, Journal of Veterinary Research, 73(2), 191-197. magiran.com/p1905835
علی اصغر چالمه ، مهرداد پورجعفر، سعید نظیفی، سید محمد مهدی حیدری، علی علیپور، ایمان سعادت اختر، محمدحسین نورانی زاده، وحید رضا خوشرونژاد، ارزیابی شاخصه های متابولیکی سرم اسبهای دره شوری و ارتباط آنها با یکدیگر. مجله تحقیقات دامپزشکی، 1397؛ 73(2): 191-197. magiran.com/p1905835
Aliasghar Chalmeh , Mehrdad Pourjafar, Saeid Nazifi, Seyed Mohammad Mahdi Heydari, Ali Alipour, Iman Saadat Akhtar, Mohammad Hosein Nooranizadeh, Vahidreza Khoshronejad, Assessing the Serum Metabolic Biomarkers of Darehshori Horses and Their Relationships With Each Other, Journal of Veterinary Research, 2018; 73(2): 191-197. magiran.com/p1905835
علی اصغر چالمه ، مهرداد پورجعفر، سعید نظیفی، سید محمد مهدی حیدری، علی علیپور، ایمان سعادت اختر، محمدحسین نورانی زاده، وحید رضا خوشرونژاد، "ارزیابی شاخصه های متابولیکی سرم اسبهای دره شوری و ارتباط آنها با یکدیگر"، مجله تحقیقات دامپزشکی 73، شماره 2 (1397): 191-197. magiran.com/p1905835
Aliasghar Chalmeh , Mehrdad Pourjafar, Saeid Nazifi, Seyed Mohammad Mahdi Heydari, Ali Alipour, Iman Saadat Akhtar, Mohammad Hosein Nooranizadeh, Vahidreza Khoshronejad, "Assessing the Serum Metabolic Biomarkers of Darehshori Horses and Their Relationships With Each Other", Journal of Veterinary Research 73, no.2 (2018): 191-197. magiran.com/p1905835
علی اصغر چالمه ، مهرداد پورجعفر، سعید نظیفی، سید محمد مهدی حیدری، علی علیپور، ایمان سعادت اختر، محمدحسین نورانی زاده، وحید رضا خوشرونژاد، (1397). 'ارزیابی شاخصه های متابولیکی سرم اسبهای دره شوری و ارتباط آنها با یکدیگر'، مجله تحقیقات دامپزشکی، 73(2)، صص.191-197. magiran.com/p1905835
Aliasghar Chalmeh , Mehrdad Pourjafar, Saeid Nazifi, Seyed Mohammad Mahdi Heydari, Ali Alipour, Iman Saadat Akhtar, Mohammad Hosein Nooranizadeh, Vahidreza Khoshronejad, (2018). 'Assessing the Serum Metabolic Biomarkers of Darehshori Horses and Their Relationships With Each Other', Journal of Veterinary Research, 73(2), pp.191-197. magiran.com/p1905835
علی اصغر چالمه ؛ مهرداد پورجعفر؛ سعید نظیفی؛ سید محمد مهدی حیدری؛ علی علیپور؛ ایمان سعادت اختر؛ محمدحسین نورانی زاده؛ وحید رضا خوشرونژاد. "ارزیابی شاخصه های متابولیکی سرم اسبهای دره شوری و ارتباط آنها با یکدیگر". مجله تحقیقات دامپزشکی، 73 ،2 ، 1397، 191-197. magiran.com/p1905835
Aliasghar Chalmeh ; Mehrdad Pourjafar; Saeid Nazifi; Seyed Mohammad Mahdi Heydari; Ali Alipour; Iman Saadat Akhtar; Mohammad Hosein Nooranizadeh; Vahidreza Khoshronejad. "Assessing the Serum Metabolic Biomarkers of Darehshori Horses and Their Relationships With Each Other", Journal of Veterinary Research, 73, 2, 2018, 191-197. magiran.com/p1905835
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال