ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا غدیری ، بهمن مصلی نژاد، نسترن اکبری، (1397). یافته های اولتراسونوگرافی غده ی تیروئید در فصول سرد و گرم در گربه های اهواز، مجله تحقیقات دامپزشکی، 73(2)، 223-229. magiran.com/p1905843
Alireza Ghadiri , Bahman Mosallanejad, Nstaran Akbari, (2018). Ultrasonographic findings of the thyroid gland during cold and warm seasons in cats of Ahvaz district, Journal of Veterinary Research, 73(2), 223-229. magiran.com/p1905843
علیرضا غدیری ، بهمن مصلی نژاد، نسترن اکبری، یافته های اولتراسونوگرافی غده ی تیروئید در فصول سرد و گرم در گربه های اهواز. مجله تحقیقات دامپزشکی، 1397؛ 73(2): 223-229. magiran.com/p1905843
Alireza Ghadiri , Bahman Mosallanejad, Nstaran Akbari, Ultrasonographic findings of the thyroid gland during cold and warm seasons in cats of Ahvaz district, Journal of Veterinary Research, 2018; 73(2): 223-229. magiran.com/p1905843
علیرضا غدیری ، بهمن مصلی نژاد، نسترن اکبری، "یافته های اولتراسونوگرافی غده ی تیروئید در فصول سرد و گرم در گربه های اهواز"، مجله تحقیقات دامپزشکی 73، شماره 2 (1397): 223-229. magiran.com/p1905843
Alireza Ghadiri , Bahman Mosallanejad, Nstaran Akbari, "Ultrasonographic findings of the thyroid gland during cold and warm seasons in cats of Ahvaz district", Journal of Veterinary Research 73, no.2 (2018): 223-229. magiran.com/p1905843
علیرضا غدیری ، بهمن مصلی نژاد، نسترن اکبری، (1397). 'یافته های اولتراسونوگرافی غده ی تیروئید در فصول سرد و گرم در گربه های اهواز'، مجله تحقیقات دامپزشکی، 73(2)، صص.223-229. magiran.com/p1905843
Alireza Ghadiri , Bahman Mosallanejad, Nstaran Akbari, (2018). 'Ultrasonographic findings of the thyroid gland during cold and warm seasons in cats of Ahvaz district', Journal of Veterinary Research, 73(2), pp.223-229. magiran.com/p1905843
علیرضا غدیری ؛ بهمن مصلی نژاد؛ نسترن اکبری. "یافته های اولتراسونوگرافی غده ی تیروئید در فصول سرد و گرم در گربه های اهواز". مجله تحقیقات دامپزشکی، 73 ،2 ، 1397، 223-229. magiran.com/p1905843
Alireza Ghadiri ; Bahman Mosallanejad; Nstaran Akbari. "Ultrasonographic findings of the thyroid gland during cold and warm seasons in cats of Ahvaz district", Journal of Veterinary Research, 73, 2, 2018, 223-229. magiran.com/p1905843
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال