ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بهمن مصلی نژاد ، رضا آویزه، محمد راضی جلالی، مهدی پورمهدی، سولماز تراکمه سامانی، (1397). بررسی ارتباط بین چاقی و هیپرلیپیدمی در سگ های خانگی شهرستان اهواز، مجله تحقیقات دامپزشکی، 73(3)، 335-344. magiran.com/p1905870
Bahman Mosallanejad , Reza Avizeh, Mohammad Razi Jalali, Mahdi Pourmahdi, Sulmaz Tarakameh Samani, (2018). A Survey on Correlation Between Obesity and Hyperlipidemia in Companion Dogs of Ahvaz District, Journal of Veterinary Research, 73(3), 335-344. magiran.com/p1905870
بهمن مصلی نژاد ، رضا آویزه، محمد راضی جلالی، مهدی پورمهدی، سولماز تراکمه سامانی، بررسی ارتباط بین چاقی و هیپرلیپیدمی در سگ های خانگی شهرستان اهواز. مجله تحقیقات دامپزشکی، 1397؛ 73(3): 335-344. magiran.com/p1905870
Bahman Mosallanejad , Reza Avizeh, Mohammad Razi Jalali, Mahdi Pourmahdi, Sulmaz Tarakameh Samani, A Survey on Correlation Between Obesity and Hyperlipidemia in Companion Dogs of Ahvaz District, Journal of Veterinary Research, 2018; 73(3): 335-344. magiran.com/p1905870
بهمن مصلی نژاد ، رضا آویزه، محمد راضی جلالی، مهدی پورمهدی، سولماز تراکمه سامانی، "بررسی ارتباط بین چاقی و هیپرلیپیدمی در سگ های خانگی شهرستان اهواز"، مجله تحقیقات دامپزشکی 73، شماره 3 (1397): 335-344. magiran.com/p1905870
Bahman Mosallanejad , Reza Avizeh, Mohammad Razi Jalali, Mahdi Pourmahdi, Sulmaz Tarakameh Samani, "A Survey on Correlation Between Obesity and Hyperlipidemia in Companion Dogs of Ahvaz District", Journal of Veterinary Research 73, no.3 (2018): 335-344. magiran.com/p1905870
بهمن مصلی نژاد ، رضا آویزه، محمد راضی جلالی، مهدی پورمهدی، سولماز تراکمه سامانی، (1397). 'بررسی ارتباط بین چاقی و هیپرلیپیدمی در سگ های خانگی شهرستان اهواز'، مجله تحقیقات دامپزشکی، 73(3)، صص.335-344. magiran.com/p1905870
Bahman Mosallanejad , Reza Avizeh, Mohammad Razi Jalali, Mahdi Pourmahdi, Sulmaz Tarakameh Samani, (2018). 'A Survey on Correlation Between Obesity and Hyperlipidemia in Companion Dogs of Ahvaz District', Journal of Veterinary Research, 73(3), pp.335-344. magiran.com/p1905870
بهمن مصلی نژاد ؛ رضا آویزه؛ محمد راضی جلالی؛ مهدی پورمهدی؛ سولماز تراکمه سامانی. "بررسی ارتباط بین چاقی و هیپرلیپیدمی در سگ های خانگی شهرستان اهواز". مجله تحقیقات دامپزشکی، 73 ،3 ، 1397، 335-344. magiran.com/p1905870
Bahman Mosallanejad ; Reza Avizeh; Mohammad Razi Jalali; Mahdi Pourmahdi; Sulmaz Tarakameh Samani. "A Survey on Correlation Between Obesity and Hyperlipidemia in Companion Dogs of Ahvaz District", Journal of Veterinary Research, 73, 3, 2018, 335-344. magiran.com/p1905870
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال