ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Gerardo Fernando Fern?ndez Soto, Nereida Valero Cede?o, Carolina Arr?iz de Fern?ndez, Patricia Paredes Lascano, Miriam Fern?ndez Nieto, Mar?a Teresa Pe?aherrera Ron, (2018). Mycobacterium Tuberculosis Infection: Participation of TH1, TH2, TH17 and Regulatory T Cells in the Immune Response, Acta Medica Iranica, 56(8), 484-493. magiran.com/p1905951
Gerardo Fernando Fern?ndez Soto, Nereida Valero Cede?o, Carolina Arr?iz de Fern?ndez, Patricia Paredes Lascano, Miriam Fern?ndez Nieto, Mar?a Teresa Pe?aherrera Ron, Mycobacterium Tuberculosis Infection: Participation of TH1, TH2, TH17 and Regulatory T Cells in the Immune Response, Acta Medica Iranica, 2018; 56(8): 484-493. magiran.com/p1905951
Gerardo Fernando Fern?ndez Soto, Nereida Valero Cede?o, Carolina Arr?iz de Fern?ndez, Patricia Paredes Lascano, Miriam Fern?ndez Nieto, Mar?a Teresa Pe?aherrera Ron, "Mycobacterium Tuberculosis Infection: Participation of TH1, TH2, TH17 and Regulatory T Cells in the Immune Response", Acta Medica Iranica 56, no.8 (2018): 484-493. magiran.com/p1905951
Gerardo Fernando Fern?ndez Soto, Nereida Valero Cede?o, Carolina Arr?iz de Fern?ndez, Patricia Paredes Lascano, Miriam Fern?ndez Nieto, Mar?a Teresa Pe?aherrera Ron, (2018). 'Mycobacterium Tuberculosis Infection: Participation of TH1, TH2, TH17 and Regulatory T Cells in the Immune Response', Acta Medica Iranica, 56(8), pp.484-493. magiran.com/p1905951
Gerardo Fernando Fern?ndez Soto; Nereida Valero Cede?o; Carolina Arr?iz de Fern?ndez; Patricia Paredes Lascano; Miriam Fern?ndez Nieto; Mar?a Teresa Pe?aherrera Ron. "Mycobacterium Tuberculosis Infection: Participation of TH1, TH2, TH17 and Regulatory T Cells in the Immune Response", Acta Medica Iranica, 56, 8, 2018, 484-493. magiran.com/p1905951
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال