ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
توحید صلاحی ، حسن پوبابایی، مازیار صلاحی، سرخوش کرم زاده، (1397). بررسی فلوریستیک، کورولوژی و مدل توزیع فراوانی گیاهان پارک جنگلی بی بی یانلو آستارا، نشریه بوم شناسی جنگل های ایران، 6(11)، 1-13. magiran.com/p1906093
Tohid Salahi , Hasan PourBabaie , Maziar Salahi , Sarkhosh Karamzadeh , (2018). SStudy on Floristic Composition and Chorology of Bibi yanlou’s Forest Park, Astara , Ecology of Iranian Forests, 6(11), 1-13. magiran.com/p1906093
توحید صلاحی ، حسن پوبابایی، مازیار صلاحی، سرخوش کرم زاده، بررسی فلوریستیک، کورولوژی و مدل توزیع فراوانی گیاهان پارک جنگلی بی بی یانلو آستارا. نشریه بوم شناسی جنگل های ایران، 1397؛ 6(11): 1-13. magiran.com/p1906093
Tohid Salahi , Hasan PourBabaie , Maziar Salahi , Sarkhosh Karamzadeh , SStudy on Floristic Composition and Chorology of Bibi yanlou’s Forest Park, Astara , Ecology of Iranian Forests, 2018; 6(11): 1-13. magiran.com/p1906093
توحید صلاحی ، حسن پوبابایی، مازیار صلاحی، سرخوش کرم زاده، "بررسی فلوریستیک، کورولوژی و مدل توزیع فراوانی گیاهان پارک جنگلی بی بی یانلو آستارا"، نشریه بوم شناسی جنگل های ایران 6، شماره 11 (1397): 1-13. magiran.com/p1906093
Tohid Salahi , Hasan PourBabaie , Maziar Salahi , Sarkhosh Karamzadeh , " SStudy on Floristic Composition and Chorology of Bibi yanlou’s Forest Park, Astara ", Ecology of Iranian Forests 6, no.11 (2018): 1-13. magiran.com/p1906093
توحید صلاحی ، حسن پوبابایی، مازیار صلاحی، سرخوش کرم زاده، (1397). 'بررسی فلوریستیک، کورولوژی و مدل توزیع فراوانی گیاهان پارک جنگلی بی بی یانلو آستارا'، نشریه بوم شناسی جنگل های ایران، 6(11)، صص.1-13. magiran.com/p1906093
Tohid Salahi , Hasan PourBabaie , Maziar Salahi , Sarkhosh Karamzadeh , (2018). ' SStudy on Floristic Composition and Chorology of Bibi yanlou’s Forest Park, Astara ', Ecology of Iranian Forests, 6(11), pp.1-13. magiran.com/p1906093
توحید صلاحی ؛ حسن پوبابایی؛ مازیار صلاحی؛ سرخوش کرم زاده. "بررسی فلوریستیک، کورولوژی و مدل توزیع فراوانی گیاهان پارک جنگلی بی بی یانلو آستارا". نشریه بوم شناسی جنگل های ایران، 6 ،11 ، 1397، 1-13. magiran.com/p1906093
Tohid Salahi ; Hasan PourBabaie ; Maziar Salahi ; Sarkhosh Karamzadeh . " SStudy on Floristic Composition and Chorology of Bibi yanlou’s Forest Park, Astara ", Ecology of Iranian Forests, 6, 11, 2018, 1-13. magiran.com/p1906093
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال