ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین قربانی، رامین رحمانی ، علیرضا علی عرب، اسدالله کریمی دوست، (1397). روند تغییرات تنوع گونه های چوبی در طبقه های سنی جنگل کاری های کاج بروسیا و سرو زربین در منطقه قپان، شرق استان گلستان، نشریه بوم شناسی جنگل های ایران، 6(11)، 21-30. magiran.com/p1906098
Hossein Ghorbani , Ramin Rahmani , Alireza Aliarab , Asadallah Karimidoost , (2018). Trends in Woody Species Diversity Across Different Age Classes of Pinus brutia and Cupressus horizontalis Plantations in Ghapan Region, East of Golestan , Ecology of Iranian Forests, 6(11), 21-30. magiran.com/p1906098
حسین قربانی، رامین رحمانی ، علیرضا علی عرب، اسدالله کریمی دوست، روند تغییرات تنوع گونه های چوبی در طبقه های سنی جنگل کاری های کاج بروسیا و سرو زربین در منطقه قپان، شرق استان گلستان. نشریه بوم شناسی جنگل های ایران، 1397؛ 6(11): 21-30. magiran.com/p1906098
Hossein Ghorbani , Ramin Rahmani , Alireza Aliarab , Asadallah Karimidoost , Trends in Woody Species Diversity Across Different Age Classes of Pinus brutia and Cupressus horizontalis Plantations in Ghapan Region, East of Golestan , Ecology of Iranian Forests, 2018; 6(11): 21-30. magiran.com/p1906098
حسین قربانی، رامین رحمانی ، علیرضا علی عرب، اسدالله کریمی دوست، "روند تغییرات تنوع گونه های چوبی در طبقه های سنی جنگل کاری های کاج بروسیا و سرو زربین در منطقه قپان، شرق استان گلستان"، نشریه بوم شناسی جنگل های ایران 6، شماره 11 (1397): 21-30. magiran.com/p1906098
Hossein Ghorbani , Ramin Rahmani , Alireza Aliarab , Asadallah Karimidoost , " Trends in Woody Species Diversity Across Different Age Classes of Pinus brutia and Cupressus horizontalis Plantations in Ghapan Region, East of Golestan ", Ecology of Iranian Forests 6, no.11 (2018): 21-30. magiran.com/p1906098
حسین قربانی، رامین رحمانی ، علیرضا علی عرب، اسدالله کریمی دوست، (1397). 'روند تغییرات تنوع گونه های چوبی در طبقه های سنی جنگل کاری های کاج بروسیا و سرو زربین در منطقه قپان، شرق استان گلستان'، نشریه بوم شناسی جنگل های ایران، 6(11)، صص.21-30. magiran.com/p1906098
Hossein Ghorbani , Ramin Rahmani , Alireza Aliarab , Asadallah Karimidoost , (2018). ' Trends in Woody Species Diversity Across Different Age Classes of Pinus brutia and Cupressus horizontalis Plantations in Ghapan Region, East of Golestan ', Ecology of Iranian Forests, 6(11), pp.21-30. magiran.com/p1906098
حسین قربانی؛ رامین رحمانی ؛ علیرضا علی عرب؛ اسدالله کریمی دوست. "روند تغییرات تنوع گونه های چوبی در طبقه های سنی جنگل کاری های کاج بروسیا و سرو زربین در منطقه قپان، شرق استان گلستان". نشریه بوم شناسی جنگل های ایران، 6 ،11 ، 1397، 21-30. magiran.com/p1906098
Hossein Ghorbani ; Ramin Rahmani ; Alireza Aliarab ; Asadallah Karimidoost . " Trends in Woody Species Diversity Across Different Age Classes of Pinus brutia and Cupressus horizontalis Plantations in Ghapan Region, East of Golestan ", Ecology of Iranian Forests, 6, 11, 2018, 21-30. magiran.com/p1906098
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال