ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
تقی آزاد ارمکی، حمیدرضا جلایی پور، کامل دلپسند، (1397). کارگزاران توسعه محلی: تحلیل جامعه شناختی نیروهای موثر در توسعه منطقه مرزی پیرانشهر، نشریه توسعه محلی (روستایی - شهری)، 10(1)، 1-28. magiran.com/p1906140
Taghi Azad Armaki, Hmaidreza Jalaeipour, Kamel Delpasand, (2018). Local Development Agents: Sociological analysis of forces effective in the development of the Piranshahr border region, Journal of Community Development, 10(1), 1-28. magiran.com/p1906140
تقی آزاد ارمکی، حمیدرضا جلایی پور، کامل دلپسند، کارگزاران توسعه محلی: تحلیل جامعه شناختی نیروهای موثر در توسعه منطقه مرزی پیرانشهر. نشریه توسعه محلی (روستایی - شهری)، 1397؛ 10(1): 1-28. magiran.com/p1906140
Taghi Azad Armaki, Hmaidreza Jalaeipour, Kamel Delpasand, Local Development Agents: Sociological analysis of forces effective in the development of the Piranshahr border region, Journal of Community Development, 2018; 10(1): 1-28. magiran.com/p1906140
تقی آزاد ارمکی، حمیدرضا جلایی پور، کامل دلپسند، "کارگزاران توسعه محلی: تحلیل جامعه شناختی نیروهای موثر در توسعه منطقه مرزی پیرانشهر"، نشریه توسعه محلی (روستایی - شهری) 10، شماره 1 (1397): 1-28. magiran.com/p1906140
Taghi Azad Armaki, Hmaidreza Jalaeipour, Kamel Delpasand, "Local Development Agents: Sociological analysis of forces effective in the development of the Piranshahr border region", Journal of Community Development 10, no.1 (2018): 1-28. magiran.com/p1906140
تقی آزاد ارمکی، حمیدرضا جلایی پور، کامل دلپسند، (1397). 'کارگزاران توسعه محلی: تحلیل جامعه شناختی نیروهای موثر در توسعه منطقه مرزی پیرانشهر'، نشریه توسعه محلی (روستایی - شهری)، 10(1)، صص.1-28. magiran.com/p1906140
Taghi Azad Armaki, Hmaidreza Jalaeipour, Kamel Delpasand, (2018). 'Local Development Agents: Sociological analysis of forces effective in the development of the Piranshahr border region', Journal of Community Development, 10(1), pp.1-28. magiran.com/p1906140
تقی آزاد ارمکی؛ حمیدرضا جلایی پور؛ کامل دلپسند. "کارگزاران توسعه محلی: تحلیل جامعه شناختی نیروهای موثر در توسعه منطقه مرزی پیرانشهر". نشریه توسعه محلی (روستایی - شهری)، 10 ،1 ، 1397، 1-28. magiran.com/p1906140
Taghi Azad Armaki; Hmaidreza Jalaeipour; Kamel Delpasand. "Local Development Agents: Sociological analysis of forces effective in the development of the Piranshahr border region", Journal of Community Development, 10, 1, 2018, 1-28. magiran.com/p1906140
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال