ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمود جمعه پور، ندا طالبیان، (1397). بررسی مقایسه ای تاثیر کلانشهر تهران بر حاشیه ای شدن حومه ها (مورد مطالعه: شهرهای شهریار و لواسان)، نشریه توسعه محلی (روستایی - شهری)، 10(1)، 29-48. magiran.com/p1906143
Mahmood Jomepour, Neda Talebian, (2018). The comparative study of Tehran suburbs and it's effects on the procedure of getting marginal for these towns, Journal of Community Development, 10(1), 29-48. magiran.com/p1906143
محمود جمعه پور، ندا طالبیان، بررسی مقایسه ای تاثیر کلانشهر تهران بر حاشیه ای شدن حومه ها (مورد مطالعه: شهرهای شهریار و لواسان). نشریه توسعه محلی (روستایی - شهری)، 1397؛ 10(1): 29-48. magiran.com/p1906143
Mahmood Jomepour, Neda Talebian, The comparative study of Tehran suburbs and it's effects on the procedure of getting marginal for these towns, Journal of Community Development, 2018; 10(1): 29-48. magiran.com/p1906143
محمود جمعه پور، ندا طالبیان، "بررسی مقایسه ای تاثیر کلانشهر تهران بر حاشیه ای شدن حومه ها (مورد مطالعه: شهرهای شهریار و لواسان)"، نشریه توسعه محلی (روستایی - شهری) 10، شماره 1 (1397): 29-48. magiran.com/p1906143
Mahmood Jomepour, Neda Talebian, "The comparative study of Tehran suburbs and it's effects on the procedure of getting marginal for these towns", Journal of Community Development 10, no.1 (2018): 29-48. magiran.com/p1906143
محمود جمعه پور، ندا طالبیان، (1397). 'بررسی مقایسه ای تاثیر کلانشهر تهران بر حاشیه ای شدن حومه ها (مورد مطالعه: شهرهای شهریار و لواسان)'، نشریه توسعه محلی (روستایی - شهری)، 10(1)، صص.29-48. magiran.com/p1906143
Mahmood Jomepour, Neda Talebian, (2018). 'The comparative study of Tehran suburbs and it's effects on the procedure of getting marginal for these towns', Journal of Community Development, 10(1), pp.29-48. magiran.com/p1906143
محمود جمعه پور؛ ندا طالبیان. "بررسی مقایسه ای تاثیر کلانشهر تهران بر حاشیه ای شدن حومه ها (مورد مطالعه: شهرهای شهریار و لواسان)". نشریه توسعه محلی (روستایی - شهری)، 10 ،1 ، 1397، 29-48. magiran.com/p1906143
Mahmood Jomepour; Neda Talebian. "The comparative study of Tehran suburbs and it's effects on the procedure of getting marginal for these towns", Journal of Community Development, 10, 1, 2018, 29-48. magiran.com/p1906143
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال