ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی شکوری ، حسن امیدی، (1397). بررسی تاثیر ایجاد منطقه آزاد ارس بر رفاه اجتماعی جامعه محلی از منظر ساکنان، نشریه توسعه محلی (روستایی - شهری)، 10(1)، 49-74. magiran.com/p1906146
Ali Shakouri, Hassan Omidi, (2018). An examination of the effect of Aras’s Free Zoon project on social welfare of the local community from dwellers’ point of view, Journal of Community Development, 10(1), 49-74. magiran.com/p1906146
علی شکوری ، حسن امیدی، بررسی تاثیر ایجاد منطقه آزاد ارس بر رفاه اجتماعی جامعه محلی از منظر ساکنان. نشریه توسعه محلی (روستایی - شهری)، 1397؛ 10(1): 49-74. magiran.com/p1906146
Ali Shakouri, Hassan Omidi, An examination of the effect of Aras’s Free Zoon project on social welfare of the local community from dwellers’ point of view, Journal of Community Development, 2018; 10(1): 49-74. magiran.com/p1906146
علی شکوری ، حسن امیدی، "بررسی تاثیر ایجاد منطقه آزاد ارس بر رفاه اجتماعی جامعه محلی از منظر ساکنان"، نشریه توسعه محلی (روستایی - شهری) 10، شماره 1 (1397): 49-74. magiran.com/p1906146
Ali Shakouri, Hassan Omidi, "An examination of the effect of Aras’s Free Zoon project on social welfare of the local community from dwellers’ point of view", Journal of Community Development 10, no.1 (2018): 49-74. magiran.com/p1906146
علی شکوری ، حسن امیدی، (1397). 'بررسی تاثیر ایجاد منطقه آزاد ارس بر رفاه اجتماعی جامعه محلی از منظر ساکنان'، نشریه توسعه محلی (روستایی - شهری)، 10(1)، صص.49-74. magiran.com/p1906146
Ali Shakouri, Hassan Omidi, (2018). 'An examination of the effect of Aras’s Free Zoon project on social welfare of the local community from dwellers’ point of view', Journal of Community Development, 10(1), pp.49-74. magiran.com/p1906146
علی شکوری ؛ حسن امیدی. "بررسی تاثیر ایجاد منطقه آزاد ارس بر رفاه اجتماعی جامعه محلی از منظر ساکنان". نشریه توسعه محلی (روستایی - شهری)، 10 ،1 ، 1397، 49-74. magiran.com/p1906146
Ali Shakouri; Hassan Omidi. "An examination of the effect of Aras’s Free Zoon project on social welfare of the local community from dwellers’ point of view", Journal of Community Development, 10, 1, 2018, 49-74. magiran.com/p1906146
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال