ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اعظم عباچی، علی یوسفی ، مهدی کرمانی، (1397). رویکرد دولت مدار به بازآفرینی شهری و اعیانی سازی وابسته: تحلیل عملکرد ذینفعان کلیدی در نوسازی بافت پیرامون حرم مطهر در مشهد، نشریه توسعه محلی (روستایی - شهری)، 10(1)، 75-94. magiran.com/p1906148
Azam Abachi, Ali Yousofi, Mehdi Kermani, (2018). The government-oriented approach to urban regeneration and dependent gentrification: performance analysis of key stakeholders in the renovation of the fabric surrounding the Holy Shrine in Mashhad, Journal of Community Development, 10(1), 75-94. magiran.com/p1906148
اعظم عباچی، علی یوسفی ، مهدی کرمانی، رویکرد دولت مدار به بازآفرینی شهری و اعیانی سازی وابسته: تحلیل عملکرد ذینفعان کلیدی در نوسازی بافت پیرامون حرم مطهر در مشهد. نشریه توسعه محلی (روستایی - شهری)، 1397؛ 10(1): 75-94. magiran.com/p1906148
Azam Abachi, Ali Yousofi, Mehdi Kermani, The government-oriented approach to urban regeneration and dependent gentrification: performance analysis of key stakeholders in the renovation of the fabric surrounding the Holy Shrine in Mashhad, Journal of Community Development, 2018; 10(1): 75-94. magiran.com/p1906148
اعظم عباچی، علی یوسفی ، مهدی کرمانی، "رویکرد دولت مدار به بازآفرینی شهری و اعیانی سازی وابسته: تحلیل عملکرد ذینفعان کلیدی در نوسازی بافت پیرامون حرم مطهر در مشهد"، نشریه توسعه محلی (روستایی - شهری) 10، شماره 1 (1397): 75-94. magiran.com/p1906148
Azam Abachi, Ali Yousofi, Mehdi Kermani, "The government-oriented approach to urban regeneration and dependent gentrification: performance analysis of key stakeholders in the renovation of the fabric surrounding the Holy Shrine in Mashhad", Journal of Community Development 10, no.1 (2018): 75-94. magiran.com/p1906148
اعظم عباچی، علی یوسفی ، مهدی کرمانی، (1397). 'رویکرد دولت مدار به بازآفرینی شهری و اعیانی سازی وابسته: تحلیل عملکرد ذینفعان کلیدی در نوسازی بافت پیرامون حرم مطهر در مشهد'، نشریه توسعه محلی (روستایی - شهری)، 10(1)، صص.75-94. magiran.com/p1906148
Azam Abachi, Ali Yousofi, Mehdi Kermani, (2018). 'The government-oriented approach to urban regeneration and dependent gentrification: performance analysis of key stakeholders in the renovation of the fabric surrounding the Holy Shrine in Mashhad', Journal of Community Development, 10(1), pp.75-94. magiran.com/p1906148
اعظم عباچی؛ علی یوسفی ؛ مهدی کرمانی. "رویکرد دولت مدار به بازآفرینی شهری و اعیانی سازی وابسته: تحلیل عملکرد ذینفعان کلیدی در نوسازی بافت پیرامون حرم مطهر در مشهد". نشریه توسعه محلی (روستایی - شهری)، 10 ،1 ، 1397، 75-94. magiran.com/p1906148
Azam Abachi; Ali Yousofi; Mehdi Kermani. "The government-oriented approach to urban regeneration and dependent gentrification: performance analysis of key stakeholders in the renovation of the fabric surrounding the Holy Shrine in Mashhad", Journal of Community Development, 10, 1, 2018, 75-94. magiran.com/p1906148
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال