ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی طالب، مریم ملایی، (1397). مطالعه جامعه شناختی درک بومی سالمندان از توانمندی در جامعه روستایی (مورد مطالعه: روستای لریجان، شهرستان محلات، استان مرکزی)، نشریه توسعه محلی (روستایی - شهری)، 10(1)، 137-158. magiran.com/p1906157
Mehdi Taleb, Maryam Mollaei, (2018). Sociological study of the elderly native perception of ability in rural community (case study: Larijan village, Mahallat city, Markazi province), Journal of Community Development, 10(1), 137-158. magiran.com/p1906157
مهدی طالب، مریم ملایی، مطالعه جامعه شناختی درک بومی سالمندان از توانمندی در جامعه روستایی (مورد مطالعه: روستای لریجان، شهرستان محلات، استان مرکزی). نشریه توسعه محلی (روستایی - شهری)، 1397؛ 10(1): 137-158. magiran.com/p1906157
Mehdi Taleb, Maryam Mollaei, Sociological study of the elderly native perception of ability in rural community (case study: Larijan village, Mahallat city, Markazi province), Journal of Community Development, 2018; 10(1): 137-158. magiran.com/p1906157
مهدی طالب، مریم ملایی، "مطالعه جامعه شناختی درک بومی سالمندان از توانمندی در جامعه روستایی (مورد مطالعه: روستای لریجان، شهرستان محلات، استان مرکزی)"، نشریه توسعه محلی (روستایی - شهری) 10، شماره 1 (1397): 137-158. magiran.com/p1906157
Mehdi Taleb, Maryam Mollaei, "Sociological study of the elderly native perception of ability in rural community (case study: Larijan village, Mahallat city, Markazi province)", Journal of Community Development 10, no.1 (2018): 137-158. magiran.com/p1906157
مهدی طالب، مریم ملایی، (1397). 'مطالعه جامعه شناختی درک بومی سالمندان از توانمندی در جامعه روستایی (مورد مطالعه: روستای لریجان، شهرستان محلات، استان مرکزی)'، نشریه توسعه محلی (روستایی - شهری)، 10(1)، صص.137-158. magiran.com/p1906157
Mehdi Taleb, Maryam Mollaei, (2018). 'Sociological study of the elderly native perception of ability in rural community (case study: Larijan village, Mahallat city, Markazi province)', Journal of Community Development, 10(1), pp.137-158. magiran.com/p1906157
مهدی طالب؛ مریم ملایی. "مطالعه جامعه شناختی درک بومی سالمندان از توانمندی در جامعه روستایی (مورد مطالعه: روستای لریجان، شهرستان محلات، استان مرکزی)". نشریه توسعه محلی (روستایی - شهری)، 10 ،1 ، 1397، 137-158. magiran.com/p1906157
Mehdi Taleb; Maryam Mollaei. "Sociological study of the elderly native perception of ability in rural community (case study: Larijan village, Mahallat city, Markazi province)", Journal of Community Development, 10, 1, 2018, 137-158. magiran.com/p1906157
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال