ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرح نیازکار ، مرتضی جعفری، ساناز رجبیان، (1397). زن آرمانی؛ زن فتانه در آثار: سیمین دانشور، شهرنوش پارسی پور،غزاله علی زاده، منیرو روانی پور و بلقیس سلیمانی، فصلنامه زن و جامعه، 9(2)، 321-358. magiran.com/p1906167
F Niazkar , M Jafari, S Rajabian , (2018). Ideal Woman; Seductive Woman in the Works of: Simin Daneshvar, Shahrnoosh Parsi Pour, Ghazaleh Alizadeh, Moniroo Ravani Pour, & Belgheis Solaimani, Journal of Woman & Society, 9(2), 321-358. magiran.com/p1906167
فرح نیازکار ، مرتضی جعفری، ساناز رجبیان، زن آرمانی؛ زن فتانه در آثار: سیمین دانشور، شهرنوش پارسی پور،غزاله علی زاده، منیرو روانی پور و بلقیس سلیمانی. فصلنامه زن و جامعه، 1397؛ 9(2): 321-358. magiran.com/p1906167
F Niazkar , M Jafari, S Rajabian , Ideal Woman; Seductive Woman in the Works of: Simin Daneshvar, Shahrnoosh Parsi Pour, Ghazaleh Alizadeh, Moniroo Ravani Pour, & Belgheis Solaimani, Journal of Woman & Society, 2018; 9(2): 321-358. magiran.com/p1906167
فرح نیازکار ، مرتضی جعفری، ساناز رجبیان، "زن آرمانی؛ زن فتانه در آثار: سیمین دانشور، شهرنوش پارسی پور،غزاله علی زاده، منیرو روانی پور و بلقیس سلیمانی"، فصلنامه زن و جامعه 9، شماره 2 (1397): 321-358. magiran.com/p1906167
F Niazkar , M Jafari, S Rajabian , "Ideal Woman; Seductive Woman in the Works of: Simin Daneshvar, Shahrnoosh Parsi Pour, Ghazaleh Alizadeh, Moniroo Ravani Pour, & Belgheis Solaimani", Journal of Woman & Society 9, no.2 (2018): 321-358. magiran.com/p1906167
فرح نیازکار ، مرتضی جعفری، ساناز رجبیان، (1397). 'زن آرمانی؛ زن فتانه در آثار: سیمین دانشور، شهرنوش پارسی پور،غزاله علی زاده، منیرو روانی پور و بلقیس سلیمانی'، فصلنامه زن و جامعه، 9(2)، صص.321-358. magiran.com/p1906167
F Niazkar , M Jafari, S Rajabian , (2018). 'Ideal Woman; Seductive Woman in the Works of: Simin Daneshvar, Shahrnoosh Parsi Pour, Ghazaleh Alizadeh, Moniroo Ravani Pour, & Belgheis Solaimani', Journal of Woman & Society, 9(2), pp.321-358. magiran.com/p1906167
فرح نیازکار ؛ مرتضی جعفری؛ ساناز رجبیان. "زن آرمانی؛ زن فتانه در آثار: سیمین دانشور، شهرنوش پارسی پور،غزاله علی زاده، منیرو روانی پور و بلقیس سلیمانی". فصلنامه زن و جامعه، 9 ،2 ، 1397، 321-358. magiran.com/p1906167
F Niazkar ; M Jafari; S Rajabian . "Ideal Woman; Seductive Woman in the Works of: Simin Daneshvar, Shahrnoosh Parsi Pour, Ghazaleh Alizadeh, Moniroo Ravani Pour, & Belgheis Solaimani", Journal of Woman & Society, 9, 2, 2018, 321-358. magiran.com/p1906167
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال