ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
میثم قدسی ، (1397). بررسی رابطه سرمایه فرهنگی و مشارکت اجتماعی در بین جوانان 15 تا 24 سال شهر ایلام، نشریه فرهنگ ایلام، 19(58)، 179-202. magiran.com/p1906198
Meysam Ghodsy , (2018). Investigating the Relationship between Cultural Capital and Social Participation among Youths of 15 to 24 years in the city of Ilam, Ilam Culture, 19(58), 179-202. magiran.com/p1906198
میثم قدسی ، بررسی رابطه سرمایه فرهنگی و مشارکت اجتماعی در بین جوانان 15 تا 24 سال شهر ایلام. نشریه فرهنگ ایلام، 1397؛ 19(58): 179-202. magiran.com/p1906198
Meysam Ghodsy , Investigating the Relationship between Cultural Capital and Social Participation among Youths of 15 to 24 years in the city of Ilam, Ilam Culture, 2018; 19(58): 179-202. magiran.com/p1906198
میثم قدسی ، "بررسی رابطه سرمایه فرهنگی و مشارکت اجتماعی در بین جوانان 15 تا 24 سال شهر ایلام"، نشریه فرهنگ ایلام 19، شماره 58 (1397): 179-202. magiran.com/p1906198
Meysam Ghodsy , "Investigating the Relationship between Cultural Capital and Social Participation among Youths of 15 to 24 years in the city of Ilam", Ilam Culture 19, no.58 (2018): 179-202. magiran.com/p1906198
میثم قدسی ، (1397). 'بررسی رابطه سرمایه فرهنگی و مشارکت اجتماعی در بین جوانان 15 تا 24 سال شهر ایلام'، نشریه فرهنگ ایلام، 19(58)، صص.179-202. magiran.com/p1906198
Meysam Ghodsy , (2018). 'Investigating the Relationship between Cultural Capital and Social Participation among Youths of 15 to 24 years in the city of Ilam', Ilam Culture, 19(58), pp.179-202. magiran.com/p1906198
میثم قدسی . "بررسی رابطه سرمایه فرهنگی و مشارکت اجتماعی در بین جوانان 15 تا 24 سال شهر ایلام". نشریه فرهنگ ایلام، 19 ،58 ، 1397، 179-202. magiran.com/p1906198
Meysam Ghodsy . "Investigating the Relationship between Cultural Capital and Social Participation among Youths of 15 to 24 years in the city of Ilam", Ilam Culture, 19, 58, 2018, 179-202. magiran.com/p1906198
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال