ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمیه احمدی، مهراب یادگاری ، بهزاد حامدی، (1397). تاثیر اسید سالیسیلیک و اسید ایندول استیک بر اسانس و مواد موثره نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) و بادرنجبویه(Melissa officinalis L.)، فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 7(26)، 251-262. magiran.com/p1906220
, (2018). Foliar application effects of salicylic acid and indole acetic acid on the essential oil composition of Mentha piperita L. and Melissa officinalis L. , Journal of Plant Process and Function, 7(26), 251-262. magiran.com/p1906220
سمیه احمدی، مهراب یادگاری ، بهزاد حامدی، تاثیر اسید سالیسیلیک و اسید ایندول استیک بر اسانس و مواد موثره نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) و بادرنجبویه(Melissa officinalis L.). فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 1397؛ 7(26): 251-262. magiran.com/p1906220
, Foliar application effects of salicylic acid and indole acetic acid on the essential oil composition of Mentha piperita L. and Melissa officinalis L. , Journal of Plant Process and Function, 2018; 7(26): 251-262. magiran.com/p1906220
سمیه احمدی، مهراب یادگاری ، بهزاد حامدی، "تاثیر اسید سالیسیلیک و اسید ایندول استیک بر اسانس و مواد موثره نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) و بادرنجبویه(Melissa officinalis L.)"، فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی 7، شماره 26 (1397): 251-262. magiran.com/p1906220
, " Foliar application effects of salicylic acid and indole acetic acid on the essential oil composition of Mentha piperita L. and Melissa officinalis L. ", Journal of Plant Process and Function 7, no.26 (2018): 251-262. magiran.com/p1906220
سمیه احمدی، مهراب یادگاری ، بهزاد حامدی، (1397). 'تاثیر اسید سالیسیلیک و اسید ایندول استیک بر اسانس و مواد موثره نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) و بادرنجبویه(Melissa officinalis L.)'، فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 7(26)، صص.251-262. magiran.com/p1906220
, (2018). ' Foliar application effects of salicylic acid and indole acetic acid on the essential oil composition of Mentha piperita L. and Melissa officinalis L. ', Journal of Plant Process and Function, 7(26), pp.251-262. magiran.com/p1906220
سمیه احمدی؛ مهراب یادگاری ؛ بهزاد حامدی. "تاثیر اسید سالیسیلیک و اسید ایندول استیک بر اسانس و مواد موثره نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) و بادرنجبویه(Melissa officinalis L.)". فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 7 ،26 ، 1397، 251-262. magiran.com/p1906220
. " Foliar application effects of salicylic acid and indole acetic acid on the essential oil composition of Mentha piperita L. and Melissa officinalis L. ", Journal of Plant Process and Function, 7, 26, 2018, 251-262. magiran.com/p1906220
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال