ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید محمد هاشمی نژاد، محمد مهدی مجرد کاهانی ، حسین جعفری، حمید شفایی دوک، مرتضی آذربادگان، سمانه هاشمی، (1396). ارزیابی دوز سرنشین در بازرسی پرتو ایکس دو انرژی خودرو با استفاده از اندازه گیری تجربی در فانتوم معادل انسان راندو، نشریه تابش و فناوری هسته ای، 4(3)، 10-18. magiran.com/p1906424
Seyed Mohammad Hasheminejad, Mohammad Mahdi Mojarad Kahani, Hossein Jafari, Hamid Shafaei douk, Morteza Azarbadegan, Samaneh Hashemi , (2017). Aboard Dose Assessment in Dual Energy X-ray Vehicle Inspection by Use of Experimental Measurement in Human Rando Phantom, Journal of Radiation and Nuclear Technology, 4(3), 10-18. magiran.com/p1906424
سید محمد هاشمی نژاد، محمد مهدی مجرد کاهانی ، حسین جعفری، حمید شفایی دوک، مرتضی آذربادگان، سمانه هاشمی، ارزیابی دوز سرنشین در بازرسی پرتو ایکس دو انرژی خودرو با استفاده از اندازه گیری تجربی در فانتوم معادل انسان راندو. نشریه تابش و فناوری هسته ای، 1396؛ 4(3): 10-18. magiran.com/p1906424
Seyed Mohammad Hasheminejad, Mohammad Mahdi Mojarad Kahani, Hossein Jafari, Hamid Shafaei douk, Morteza Azarbadegan, Samaneh Hashemi , Aboard Dose Assessment in Dual Energy X-ray Vehicle Inspection by Use of Experimental Measurement in Human Rando Phantom, Journal of Radiation and Nuclear Technology, 2017; 4(3): 10-18. magiran.com/p1906424
سید محمد هاشمی نژاد، محمد مهدی مجرد کاهانی ، حسین جعفری، حمید شفایی دوک، مرتضی آذربادگان، سمانه هاشمی، "ارزیابی دوز سرنشین در بازرسی پرتو ایکس دو انرژی خودرو با استفاده از اندازه گیری تجربی در فانتوم معادل انسان راندو"، نشریه تابش و فناوری هسته ای 4، شماره 3 (1396): 10-18. magiran.com/p1906424
Seyed Mohammad Hasheminejad, Mohammad Mahdi Mojarad Kahani, Hossein Jafari, Hamid Shafaei douk, Morteza Azarbadegan, Samaneh Hashemi , "Aboard Dose Assessment in Dual Energy X-ray Vehicle Inspection by Use of Experimental Measurement in Human Rando Phantom", Journal of Radiation and Nuclear Technology 4, no.3 (2017): 10-18. magiran.com/p1906424
سید محمد هاشمی نژاد، محمد مهدی مجرد کاهانی ، حسین جعفری، حمید شفایی دوک، مرتضی آذربادگان، سمانه هاشمی، (1396). 'ارزیابی دوز سرنشین در بازرسی پرتو ایکس دو انرژی خودرو با استفاده از اندازه گیری تجربی در فانتوم معادل انسان راندو'، نشریه تابش و فناوری هسته ای، 4(3)، صص.10-18. magiran.com/p1906424
Seyed Mohammad Hasheminejad, Mohammad Mahdi Mojarad Kahani, Hossein Jafari, Hamid Shafaei douk, Morteza Azarbadegan, Samaneh Hashemi , (2017). 'Aboard Dose Assessment in Dual Energy X-ray Vehicle Inspection by Use of Experimental Measurement in Human Rando Phantom', Journal of Radiation and Nuclear Technology, 4(3), pp.10-18. magiran.com/p1906424
سید محمد هاشمی نژاد؛ محمد مهدی مجرد کاهانی ؛ حسین جعفری؛ حمید شفایی دوک؛ مرتضی آذربادگان؛ سمانه هاشمی. "ارزیابی دوز سرنشین در بازرسی پرتو ایکس دو انرژی خودرو با استفاده از اندازه گیری تجربی در فانتوم معادل انسان راندو". نشریه تابش و فناوری هسته ای، 4 ،3 ، 1396، 10-18. magiran.com/p1906424
Seyed Mohammad Hasheminejad; Mohammad Mahdi Mojarad Kahani; Hossein Jafari; Hamid Shafaei douk; Morteza Azarbadegan; Samaneh Hashemi . "Aboard Dose Assessment in Dual Energy X-ray Vehicle Inspection by Use of Experimental Measurement in Human Rando Phantom", Journal of Radiation and Nuclear Technology, 4, 3, 2017, 10-18. magiran.com/p1906424
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال