ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
احسان احمدی فر ، طیبه عتایت غلامپور، مجتبی پولادی، محسن شهریاری مقدم، (1397). بررسی تاثیر کود حیوانی و گیاهی بر باکتری های غالب محیط کشت های دافنی Daphnia pulex و پاروپای Apocyclops dengizicus، فصلنامه شیلات، 71(1)، 72-80. magiran.com/p1906787
Ehsan Ahmadifar , Tayebeh Enayat gholampour, Mojtaba Poladi, Mohsen Shahriari Moghadam, (2018). The Dominant Bacteria of Culture Media of Cladoceran Daphnia Pulex and Copepod Apocyclops dengizicus, Journal of Fisheries, 71(1), 72-80. magiran.com/p1906787
احسان احمدی فر ، طیبه عتایت غلامپور، مجتبی پولادی، محسن شهریاری مقدم، بررسی تاثیر کود حیوانی و گیاهی بر باکتری های غالب محیط کشت های دافنی Daphnia pulex و پاروپای Apocyclops dengizicus. فصلنامه شیلات، 1397؛ 71(1): 72-80. magiran.com/p1906787
Ehsan Ahmadifar , Tayebeh Enayat gholampour, Mojtaba Poladi, Mohsen Shahriari Moghadam, The Dominant Bacteria of Culture Media of Cladoceran Daphnia Pulex and Copepod Apocyclops dengizicus, Journal of Fisheries, 2018; 71(1): 72-80. magiran.com/p1906787
احسان احمدی فر ، طیبه عتایت غلامپور، مجتبی پولادی، محسن شهریاری مقدم، "بررسی تاثیر کود حیوانی و گیاهی بر باکتری های غالب محیط کشت های دافنی Daphnia pulex و پاروپای Apocyclops dengizicus"، فصلنامه شیلات 71، شماره 1 (1397): 72-80. magiran.com/p1906787
Ehsan Ahmadifar , Tayebeh Enayat gholampour, Mojtaba Poladi, Mohsen Shahriari Moghadam, "The Dominant Bacteria of Culture Media of Cladoceran Daphnia Pulex and Copepod Apocyclops dengizicus", Journal of Fisheries 71, no.1 (2018): 72-80. magiran.com/p1906787
احسان احمدی فر ، طیبه عتایت غلامپور، مجتبی پولادی، محسن شهریاری مقدم، (1397). 'بررسی تاثیر کود حیوانی و گیاهی بر باکتری های غالب محیط کشت های دافنی Daphnia pulex و پاروپای Apocyclops dengizicus'، فصلنامه شیلات، 71(1)، صص.72-80. magiran.com/p1906787
Ehsan Ahmadifar , Tayebeh Enayat gholampour, Mojtaba Poladi, Mohsen Shahriari Moghadam, (2018). 'The Dominant Bacteria of Culture Media of Cladoceran Daphnia Pulex and Copepod Apocyclops dengizicus', Journal of Fisheries, 71(1), pp.72-80. magiran.com/p1906787
احسان احمدی فر ؛ طیبه عتایت غلامپور؛ مجتبی پولادی؛ محسن شهریاری مقدم. "بررسی تاثیر کود حیوانی و گیاهی بر باکتری های غالب محیط کشت های دافنی Daphnia pulex و پاروپای Apocyclops dengizicus". فصلنامه شیلات، 71 ،1 ، 1397، 72-80. magiran.com/p1906787
Ehsan Ahmadifar ; Tayebeh Enayat gholampour; Mojtaba Poladi; Mohsen Shahriari Moghadam. "The Dominant Bacteria of Culture Media of Cladoceran Daphnia Pulex and Copepod Apocyclops dengizicus", Journal of Fisheries, 71, 1, 2018, 72-80. magiran.com/p1906787
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال