ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسن تاسا، احمد ایمانی ، کوروش سروی مغانلو، (1397). بررسی اثرات حفاظتی گیاه رزماری و آویشن در کاهش سمیت آفلاتوکسین B1 جیره غذایی در بچه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)، فصلنامه شیلات، 71(1)، 82-91. magiran.com/p1906789
Hasan Tasa, Ahmad Imani , Kourosh Sarvi Moghanlou , (2018). Investigating the Protective Efficacy of Rosemary and Thyme against Dietary Aflatoxin B1 Toxicity in Common Carp (Cyprinus carpio) Fingerlings, Journal of Fisheries, 71(1), 82-91. magiran.com/p1906789
حسن تاسا، احمد ایمانی ، کوروش سروی مغانلو، بررسی اثرات حفاظتی گیاه رزماری و آویشن در کاهش سمیت آفلاتوکسین B1 جیره غذایی در بچه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio). فصلنامه شیلات، 1397؛ 71(1): 82-91. magiran.com/p1906789
Hasan Tasa, Ahmad Imani , Kourosh Sarvi Moghanlou , Investigating the Protective Efficacy of Rosemary and Thyme against Dietary Aflatoxin B1 Toxicity in Common Carp (Cyprinus carpio) Fingerlings, Journal of Fisheries, 2018; 71(1): 82-91. magiran.com/p1906789
حسن تاسا، احمد ایمانی ، کوروش سروی مغانلو، "بررسی اثرات حفاظتی گیاه رزماری و آویشن در کاهش سمیت آفلاتوکسین B1 جیره غذایی در بچه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)"، فصلنامه شیلات 71، شماره 1 (1397): 82-91. magiran.com/p1906789
Hasan Tasa, Ahmad Imani , Kourosh Sarvi Moghanlou , "Investigating the Protective Efficacy of Rosemary and Thyme against Dietary Aflatoxin B1 Toxicity in Common Carp (Cyprinus carpio) Fingerlings", Journal of Fisheries 71, no.1 (2018): 82-91. magiran.com/p1906789
حسن تاسا، احمد ایمانی ، کوروش سروی مغانلو، (1397). 'بررسی اثرات حفاظتی گیاه رزماری و آویشن در کاهش سمیت آفلاتوکسین B1 جیره غذایی در بچه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)'، فصلنامه شیلات، 71(1)، صص.82-91. magiran.com/p1906789
Hasan Tasa, Ahmad Imani , Kourosh Sarvi Moghanlou , (2018). 'Investigating the Protective Efficacy of Rosemary and Thyme against Dietary Aflatoxin B1 Toxicity in Common Carp (Cyprinus carpio) Fingerlings', Journal of Fisheries, 71(1), pp.82-91. magiran.com/p1906789
حسن تاسا؛ احمد ایمانی ؛ کوروش سروی مغانلو. "بررسی اثرات حفاظتی گیاه رزماری و آویشن در کاهش سمیت آفلاتوکسین B1 جیره غذایی در بچه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)". فصلنامه شیلات، 71 ،1 ، 1397، 82-91. magiran.com/p1906789
Hasan Tasa; Ahmad Imani ; Kourosh Sarvi Moghanlou . "Investigating the Protective Efficacy of Rosemary and Thyme against Dietary Aflatoxin B1 Toxicity in Common Carp (Cyprinus carpio) Fingerlings", Journal of Fisheries, 71, 1, 2018, 82-91. magiran.com/p1906789
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال