ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمیدرضا برابری، عطیه کامیابی گل ، محمود الیاسی، (1397). رشد مهارت نوشتار در فارسی زبانان 13- 18 ساله با نگاهی به الگوهای نحوی و مکث، پژوهش نامه ی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان، 7(15)، 119-136. magiran.com/p1906920
Hamid Reza Barabari, Atiyeh Kamyabi Gol, Mahmood Elyasi, (2018). The Development of Writing Skill in 13-18 Years Old Persian Speakers:Pause and Syntax Patterns, Journal of Teaching Persian to Speakers of Other Languages, 7(15), 119-136. magiran.com/p1906920
حمیدرضا برابری، عطیه کامیابی گل ، محمود الیاسی، رشد مهارت نوشتار در فارسی زبانان 13- 18 ساله با نگاهی به الگوهای نحوی و مکث. پژوهش نامه ی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان، 1397؛ 7(15): 119-136. magiran.com/p1906920
Hamid Reza Barabari, Atiyeh Kamyabi Gol, Mahmood Elyasi, The Development of Writing Skill in 13-18 Years Old Persian Speakers:Pause and Syntax Patterns, Journal of Teaching Persian to Speakers of Other Languages, 2018; 7(15): 119-136. magiran.com/p1906920
حمیدرضا برابری، عطیه کامیابی گل ، محمود الیاسی، "رشد مهارت نوشتار در فارسی زبانان 13- 18 ساله با نگاهی به الگوهای نحوی و مکث"، پژوهش نامه ی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان 7، شماره 15 (1397): 119-136. magiran.com/p1906920
Hamid Reza Barabari, Atiyeh Kamyabi Gol, Mahmood Elyasi, "The Development of Writing Skill in 13-18 Years Old Persian Speakers:Pause and Syntax Patterns", Journal of Teaching Persian to Speakers of Other Languages 7, no.15 (2018): 119-136. magiran.com/p1906920
حمیدرضا برابری، عطیه کامیابی گل ، محمود الیاسی، (1397). 'رشد مهارت نوشتار در فارسی زبانان 13- 18 ساله با نگاهی به الگوهای نحوی و مکث'، پژوهش نامه ی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان، 7(15)، صص.119-136. magiran.com/p1906920
Hamid Reza Barabari, Atiyeh Kamyabi Gol, Mahmood Elyasi, (2018). 'The Development of Writing Skill in 13-18 Years Old Persian Speakers:Pause and Syntax Patterns', Journal of Teaching Persian to Speakers of Other Languages, 7(15), pp.119-136. magiran.com/p1906920
حمیدرضا برابری؛ عطیه کامیابی گل ؛ محمود الیاسی. "رشد مهارت نوشتار در فارسی زبانان 13- 18 ساله با نگاهی به الگوهای نحوی و مکث". پژوهش نامه ی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان، 7 ،15 ، 1397، 119-136. magiran.com/p1906920
Hamid Reza Barabari; Atiyeh Kamyabi Gol; Mahmood Elyasi. "The Development of Writing Skill in 13-18 Years Old Persian Speakers:Pause and Syntax Patterns", Journal of Teaching Persian to Speakers of Other Languages, 7, 15, 2018, 119-136. magiran.com/p1906920
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال