ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
کیوان ساعدپناه ، محسن علی آبادی ، مجید معتمد زاده ، رستم گلمحمدی، (1397). بررسی سطح استرین سرمایی و ارتباط آن با پاسخ های فیزیولوژیک در شاغلین مکانیک خودرو، فصلنامه طب کار، 10(2)، 62-71. magiran.com/p1907034
Keivan Saedpanah , Mohsen Aliabadi , Majid Mohtamedzadeh , Rostam Golmohammadi, (2018). Study the level of cold strain and its relationship with physiological responses in auto mechanics employs, Occupational Medicine Quarterly Journal, 10(2), 62-71. magiran.com/p1907034
کیوان ساعدپناه ، محسن علی آبادی ، مجید معتمد زاده ، رستم گلمحمدی، بررسی سطح استرین سرمایی و ارتباط آن با پاسخ های فیزیولوژیک در شاغلین مکانیک خودرو. فصلنامه طب کار، 1397؛ 10(2): 62-71. magiran.com/p1907034
Keivan Saedpanah , Mohsen Aliabadi , Majid Mohtamedzadeh , Rostam Golmohammadi, Study the level of cold strain and its relationship with physiological responses in auto mechanics employs, Occupational Medicine Quarterly Journal, 2018; 10(2): 62-71. magiran.com/p1907034
کیوان ساعدپناه ، محسن علی آبادی ، مجید معتمد زاده ، رستم گلمحمدی، "بررسی سطح استرین سرمایی و ارتباط آن با پاسخ های فیزیولوژیک در شاغلین مکانیک خودرو"، فصلنامه طب کار 10، شماره 2 (1397): 62-71. magiran.com/p1907034
Keivan Saedpanah , Mohsen Aliabadi , Majid Mohtamedzadeh , Rostam Golmohammadi, "Study the level of cold strain and its relationship with physiological responses in auto mechanics employs", Occupational Medicine Quarterly Journal 10, no.2 (2018): 62-71. magiran.com/p1907034
کیوان ساعدپناه ، محسن علی آبادی ، مجید معتمد زاده ، رستم گلمحمدی، (1397). 'بررسی سطح استرین سرمایی و ارتباط آن با پاسخ های فیزیولوژیک در شاغلین مکانیک خودرو'، فصلنامه طب کار، 10(2)، صص.62-71. magiran.com/p1907034
Keivan Saedpanah , Mohsen Aliabadi , Majid Mohtamedzadeh , Rostam Golmohammadi, (2018). 'Study the level of cold strain and its relationship with physiological responses in auto mechanics employs', Occupational Medicine Quarterly Journal, 10(2), pp.62-71. magiran.com/p1907034
کیوان ساعدپناه ؛ محسن علی آبادی ؛ مجید معتمد زاده ؛ رستم گلمحمدی. "بررسی سطح استرین سرمایی و ارتباط آن با پاسخ های فیزیولوژیک در شاغلین مکانیک خودرو". فصلنامه طب کار، 10 ،2 ، 1397، 62-71. magiran.com/p1907034
Keivan Saedpanah ; Mohsen Aliabadi ; Majid Mohtamedzadeh ; Rostam Golmohammadi. "Study the level of cold strain and its relationship with physiological responses in auto mechanics employs", Occupational Medicine Quarterly Journal, 10, 2, 2018, 62-71. magiran.com/p1907034
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال