ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
قنبرعلی شیخ زاده، محمد نظیفی فرد، رضا مداحیان، خدیجه کاظمی، (1397). تغییرات حرارتی-هیدرودینامیکی یک نانوسیال در یک لوله مجهز به نوار پیچشی: بررسی اثرات ساختاری نوار پیچشی، فصلنامه مهندسی و مدیریت انرژی، 8(4)، 86-99. magiran.com/p1907302
Ghanbarali Sheilhzadeh Mr, Mohammad Nazififard Mr, Reza Madahian Mr, Khadigeh Kazemi Mrs, (2019). Hydrodynamic-thermal variations of a nanofluid in a tube equipped with a twisted tape: The study of the structural effects of the twisted tape, Journal of Energy Engineering & Management, 8(4), 86-99. magiran.com/p1907302
قنبرعلی شیخ زاده، محمد نظیفی فرد، رضا مداحیان، خدیجه کاظمی، تغییرات حرارتی-هیدرودینامیکی یک نانوسیال در یک لوله مجهز به نوار پیچشی: بررسی اثرات ساختاری نوار پیچشی. فصلنامه مهندسی و مدیریت انرژی، 1397؛ 8(4): 86-99. magiran.com/p1907302
Ghanbarali Sheilhzadeh Mr, Mohammad Nazififard Mr, Reza Madahian Mr, Khadigeh Kazemi Mrs, Hydrodynamic-thermal variations of a nanofluid in a tube equipped with a twisted tape: The study of the structural effects of the twisted tape, Journal of Energy Engineering & Management, 2019; 8(4): 86-99. magiran.com/p1907302
قنبرعلی شیخ زاده، محمد نظیفی فرد، رضا مداحیان، خدیجه کاظمی، "تغییرات حرارتی-هیدرودینامیکی یک نانوسیال در یک لوله مجهز به نوار پیچشی: بررسی اثرات ساختاری نوار پیچشی"، فصلنامه مهندسی و مدیریت انرژی 8، شماره 4 (1397): 86-99. magiran.com/p1907302
Ghanbarali Sheilhzadeh Mr, Mohammad Nazififard Mr, Reza Madahian Mr, Khadigeh Kazemi Mrs, "Hydrodynamic-thermal variations of a nanofluid in a tube equipped with a twisted tape: The study of the structural effects of the twisted tape", Journal of Energy Engineering & Management 8, no.4 (2019): 86-99. magiran.com/p1907302
قنبرعلی شیخ زاده، محمد نظیفی فرد، رضا مداحیان، خدیجه کاظمی، (1397). 'تغییرات حرارتی-هیدرودینامیکی یک نانوسیال در یک لوله مجهز به نوار پیچشی: بررسی اثرات ساختاری نوار پیچشی'، فصلنامه مهندسی و مدیریت انرژی، 8(4)، صص.86-99. magiran.com/p1907302
Ghanbarali Sheilhzadeh Mr, Mohammad Nazififard Mr, Reza Madahian Mr, Khadigeh Kazemi Mrs, (2019). 'Hydrodynamic-thermal variations of a nanofluid in a tube equipped with a twisted tape: The study of the structural effects of the twisted tape', Journal of Energy Engineering & Management, 8(4), pp.86-99. magiran.com/p1907302
قنبرعلی شیخ زاده؛ محمد نظیفی فرد؛ رضا مداحیان؛ خدیجه کاظمی. "تغییرات حرارتی-هیدرودینامیکی یک نانوسیال در یک لوله مجهز به نوار پیچشی: بررسی اثرات ساختاری نوار پیچشی". فصلنامه مهندسی و مدیریت انرژی، 8 ،4 ، 1397، 86-99. magiran.com/p1907302
Ghanbarali Sheilhzadeh Mr; Mohammad Nazififard Mr; Reza Madahian Mr; Khadigeh Kazemi Mrs. "Hydrodynamic-thermal variations of a nanofluid in a tube equipped with a twisted tape: The study of the structural effects of the twisted tape", Journal of Energy Engineering & Management, 8, 4, 2019, 86-99. magiran.com/p1907302
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال