ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
آقای احسان علییان، محمدرضا آقامحمدی، محسن کیا، (1397). روشی نوین برای تشخیص خطوط بحرانی با پتانسیل ایجاد خروج های پی در پی در شبکه های قدرت، فصلنامه مهندسی و مدیریت انرژی، 8(4)، 2-11. magiran.com/p1907303
Ehsan Aliyan Mr., Mohammad reza Agha, mohammadi Dr., Mohsen Kia Dr., (2019). A New Method For Identification of Critical Lines With The Potential For Triggering Cascading Failures In Power Grids, Journal of Energy Engineering & Management, 8(4), 2-11. magiran.com/p1907303
آقای احسان علییان، محمدرضا آقامحمدی، محسن کیا، روشی نوین برای تشخیص خطوط بحرانی با پتانسیل ایجاد خروج های پی در پی در شبکه های قدرت. فصلنامه مهندسی و مدیریت انرژی، 1397؛ 8(4): 2-11. magiran.com/p1907303
Ehsan Aliyan Mr., Mohammad reza Agha, mohammadi Dr., Mohsen Kia Dr., A New Method For Identification of Critical Lines With The Potential For Triggering Cascading Failures In Power Grids, Journal of Energy Engineering & Management, 2019; 8(4): 2-11. magiran.com/p1907303
آقای احسان علییان، محمدرضا آقامحمدی، محسن کیا، "روشی نوین برای تشخیص خطوط بحرانی با پتانسیل ایجاد خروج های پی در پی در شبکه های قدرت"، فصلنامه مهندسی و مدیریت انرژی 8، شماره 4 (1397): 2-11. magiran.com/p1907303
Ehsan Aliyan Mr., Mohammad reza Agha, mohammadi Dr., Mohsen Kia Dr., "A New Method For Identification of Critical Lines With The Potential For Triggering Cascading Failures In Power Grids", Journal of Energy Engineering & Management 8, no.4 (2019): 2-11. magiran.com/p1907303
آقای احسان علییان، محمدرضا آقامحمدی، محسن کیا، (1397). 'روشی نوین برای تشخیص خطوط بحرانی با پتانسیل ایجاد خروج های پی در پی در شبکه های قدرت'، فصلنامه مهندسی و مدیریت انرژی، 8(4)، صص.2-11. magiran.com/p1907303
Ehsan Aliyan Mr., Mohammad reza Agha, mohammadi Dr., Mohsen Kia Dr., (2019). 'A New Method For Identification of Critical Lines With The Potential For Triggering Cascading Failures In Power Grids', Journal of Energy Engineering & Management, 8(4), pp.2-11. magiran.com/p1907303
آقای احسان علییان؛ محمدرضا آقامحمدی؛ محسن کیا. "روشی نوین برای تشخیص خطوط بحرانی با پتانسیل ایجاد خروج های پی در پی در شبکه های قدرت". فصلنامه مهندسی و مدیریت انرژی، 8 ،4 ، 1397، 2-11. magiran.com/p1907303
Ehsan Aliyan Mr.; Mohammad reza Agha; mohammadi Dr.; Mohsen Kia Dr.. "A New Method For Identification of Critical Lines With The Potential For Triggering Cascading Failures In Power Grids", Journal of Energy Engineering & Management, 8, 4, 2019, 2-11. magiran.com/p1907303
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال