ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
آقای حامد پورمختار، آقای مرتضی خلیلیان، (1397). بررسی پارامتریک رفتار حرارتیاستخر خورشیدی گرادیان نمک برای شرایط آب و هوایی شهر ارومیه، فصلنامه مهندسی و مدیریت انرژی، 8(4)، 62-73. magiran.com/p1907314
Hamed Pourmokhtar Mr., Morteza Khalilian Dr., (2019). Parametric study of thermal behavior of the salt gradient solar pond under Urmia climate conditions, Journal of Energy Engineering & Management, 8(4), 62-73. magiran.com/p1907314
آقای حامد پورمختار، آقای مرتضی خلیلیان، بررسی پارامتریک رفتار حرارتیاستخر خورشیدی گرادیان نمک برای شرایط آب و هوایی شهر ارومیه. فصلنامه مهندسی و مدیریت انرژی، 1397؛ 8(4): 62-73. magiran.com/p1907314
Hamed Pourmokhtar Mr., Morteza Khalilian Dr., Parametric study of thermal behavior of the salt gradient solar pond under Urmia climate conditions, Journal of Energy Engineering & Management, 2019; 8(4): 62-73. magiran.com/p1907314
آقای حامد پورمختار، آقای مرتضی خلیلیان، "بررسی پارامتریک رفتار حرارتیاستخر خورشیدی گرادیان نمک برای شرایط آب و هوایی شهر ارومیه"، فصلنامه مهندسی و مدیریت انرژی 8، شماره 4 (1397): 62-73. magiran.com/p1907314
Hamed Pourmokhtar Mr., Morteza Khalilian Dr., "Parametric study of thermal behavior of the salt gradient solar pond under Urmia climate conditions", Journal of Energy Engineering & Management 8, no.4 (2019): 62-73. magiran.com/p1907314
آقای حامد پورمختار، آقای مرتضی خلیلیان، (1397). 'بررسی پارامتریک رفتار حرارتیاستخر خورشیدی گرادیان نمک برای شرایط آب و هوایی شهر ارومیه'، فصلنامه مهندسی و مدیریت انرژی، 8(4)، صص.62-73. magiran.com/p1907314
Hamed Pourmokhtar Mr., Morteza Khalilian Dr., (2019). 'Parametric study of thermal behavior of the salt gradient solar pond under Urmia climate conditions', Journal of Energy Engineering & Management, 8(4), pp.62-73. magiran.com/p1907314
آقای حامد پورمختار؛ آقای مرتضی خلیلیان. "بررسی پارامتریک رفتار حرارتیاستخر خورشیدی گرادیان نمک برای شرایط آب و هوایی شهر ارومیه". فصلنامه مهندسی و مدیریت انرژی، 8 ،4 ، 1397، 62-73. magiran.com/p1907314
Hamed Pourmokhtar Mr.; Morteza Khalilian Dr.. "Parametric study of thermal behavior of the salt gradient solar pond under Urmia climate conditions", Journal of Energy Engineering & Management, 8, 4, 2019, 62-73. magiran.com/p1907314
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال