ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهندس هادی صادقی، مهندس علیرضا گوهرگزی، مسعود رشیدی نژاد، (1397). تعیین استراتژی های بهینه سرمایه گذاری در بخش تولید انرژی الکتریکی متاثر از سیاست های سبز با در نظر داشتن اثر رد در توربین های بادی، فصلنامه مهندسی و مدیریت انرژی، 8(4)، 12-27. magiran.com/p1907320
Hadi Sadeghi Engineer, Alireza Gohargazi Engineer, Masoud Rashidinejad Dr, (2019). Investigating the Optimal Investment Strategies in Power Generation Sector Affected by Green Policies Considering the Wake Effect, Journal of Energy Engineering & Management, 8(4), 12-27. magiran.com/p1907320
مهندس هادی صادقی، مهندس علیرضا گوهرگزی، مسعود رشیدی نژاد، تعیین استراتژی های بهینه سرمایه گذاری در بخش تولید انرژی الکتریکی متاثر از سیاست های سبز با در نظر داشتن اثر رد در توربین های بادی. فصلنامه مهندسی و مدیریت انرژی، 1397؛ 8(4): 12-27. magiran.com/p1907320
Hadi Sadeghi Engineer, Alireza Gohargazi Engineer, Masoud Rashidinejad Dr, Investigating the Optimal Investment Strategies in Power Generation Sector Affected by Green Policies Considering the Wake Effect, Journal of Energy Engineering & Management, 2019; 8(4): 12-27. magiran.com/p1907320
مهندس هادی صادقی، مهندس علیرضا گوهرگزی، مسعود رشیدی نژاد، "تعیین استراتژی های بهینه سرمایه گذاری در بخش تولید انرژی الکتریکی متاثر از سیاست های سبز با در نظر داشتن اثر رد در توربین های بادی"، فصلنامه مهندسی و مدیریت انرژی 8، شماره 4 (1397): 12-27. magiran.com/p1907320
Hadi Sadeghi Engineer, Alireza Gohargazi Engineer, Masoud Rashidinejad Dr, "Investigating the Optimal Investment Strategies in Power Generation Sector Affected by Green Policies Considering the Wake Effect", Journal of Energy Engineering & Management 8, no.4 (2019): 12-27. magiran.com/p1907320
مهندس هادی صادقی، مهندس علیرضا گوهرگزی، مسعود رشیدی نژاد، (1397). 'تعیین استراتژی های بهینه سرمایه گذاری در بخش تولید انرژی الکتریکی متاثر از سیاست های سبز با در نظر داشتن اثر رد در توربین های بادی'، فصلنامه مهندسی و مدیریت انرژی، 8(4)، صص.12-27. magiran.com/p1907320
Hadi Sadeghi Engineer, Alireza Gohargazi Engineer, Masoud Rashidinejad Dr, (2019). 'Investigating the Optimal Investment Strategies in Power Generation Sector Affected by Green Policies Considering the Wake Effect', Journal of Energy Engineering & Management, 8(4), pp.12-27. magiran.com/p1907320
مهندس هادی صادقی؛ مهندس علیرضا گوهرگزی؛ مسعود رشیدی نژاد. "تعیین استراتژی های بهینه سرمایه گذاری در بخش تولید انرژی الکتریکی متاثر از سیاست های سبز با در نظر داشتن اثر رد در توربین های بادی". فصلنامه مهندسی و مدیریت انرژی، 8 ،4 ، 1397، 12-27. magiran.com/p1907320
Hadi Sadeghi Engineer; Alireza Gohargazi Engineer; Masoud Rashidinejad Dr. "Investigating the Optimal Investment Strategies in Power Generation Sector Affected by Green Policies Considering the Wake Effect", Journal of Energy Engineering & Management, 8, 4, 2019, 12-27. magiran.com/p1907320
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال