ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا حافظی، امیرناصر اخوان، سعید پاک سرشت، (1397). پیش بینی تقاضای جهانی گاز طبیعی :توسعه مدل محاساباتی ترکیبی بر پایه شبکه عصبی مصنوعی، فصلنامه مهندسی و مدیریت انرژی، 8(4)، 38-49. magiran.com/p1907329
Reza Hafezi Dr, Amirnaser Akhavan Dr, Saeed Pakseresht Dr, (2019). Natural gas demand forecasting: Development of a hybrid computational model based on artificial neural network, Journal of Energy Engineering & Management, 8(4), 38-49. magiran.com/p1907329
رضا حافظی، امیرناصر اخوان، سعید پاک سرشت، پیش بینی تقاضای جهانی گاز طبیعی :توسعه مدل محاساباتی ترکیبی بر پایه شبکه عصبی مصنوعی. فصلنامه مهندسی و مدیریت انرژی، 1397؛ 8(4): 38-49. magiran.com/p1907329
Reza Hafezi Dr, Amirnaser Akhavan Dr, Saeed Pakseresht Dr, Natural gas demand forecasting: Development of a hybrid computational model based on artificial neural network, Journal of Energy Engineering & Management, 2019; 8(4): 38-49. magiran.com/p1907329
رضا حافظی، امیرناصر اخوان، سعید پاک سرشت، "پیش بینی تقاضای جهانی گاز طبیعی :توسعه مدل محاساباتی ترکیبی بر پایه شبکه عصبی مصنوعی"، فصلنامه مهندسی و مدیریت انرژی 8، شماره 4 (1397): 38-49. magiran.com/p1907329
Reza Hafezi Dr, Amirnaser Akhavan Dr, Saeed Pakseresht Dr, "Natural gas demand forecasting: Development of a hybrid computational model based on artificial neural network", Journal of Energy Engineering & Management 8, no.4 (2019): 38-49. magiran.com/p1907329
رضا حافظی، امیرناصر اخوان، سعید پاک سرشت، (1397). 'پیش بینی تقاضای جهانی گاز طبیعی :توسعه مدل محاساباتی ترکیبی بر پایه شبکه عصبی مصنوعی'، فصلنامه مهندسی و مدیریت انرژی، 8(4)، صص.38-49. magiran.com/p1907329
Reza Hafezi Dr, Amirnaser Akhavan Dr, Saeed Pakseresht Dr, (2019). 'Natural gas demand forecasting: Development of a hybrid computational model based on artificial neural network', Journal of Energy Engineering & Management, 8(4), pp.38-49. magiran.com/p1907329
رضا حافظی؛ امیرناصر اخوان؛ سعید پاک سرشت. "پیش بینی تقاضای جهانی گاز طبیعی :توسعه مدل محاساباتی ترکیبی بر پایه شبکه عصبی مصنوعی". فصلنامه مهندسی و مدیریت انرژی، 8 ،4 ، 1397، 38-49. magiran.com/p1907329
Reza Hafezi Dr; Amirnaser Akhavan Dr; Saeed Pakseresht Dr. "Natural gas demand forecasting: Development of a hybrid computational model based on artificial neural network", Journal of Energy Engineering & Management, 8, 4, 2019, 38-49. magiran.com/p1907329
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال