ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
میثم جعفری اسکندری، مهندس سوگل صارمی، (1397). ارزیابی عملکرد پایدار در شرایط عدم قطعیت با استفاده از کارت امتیازی متوازن و آنتروپی شانون مبتنی برتکنیک دلفی خاکستری سه پارامتر (مطالعه موردی: صنایع خورشیدی در ایران)، فصلنامه مهندسی و مدیریت انرژی، 8(4)، 28-37. magiran.com/p1907331
Meisam Jafari, eskandari Dr, Sogol Sarami MS.C, (2019). Sustainable performance evaluation in uncertainty conditions using Balanced Scorecard and Shannon entropy based on Gray Delphi method with Three Parameters (Case Study: Solar Industry in Iran), Journal of Energy Engineering & Management, 8(4), 28-37. magiran.com/p1907331
میثم جعفری اسکندری، مهندس سوگل صارمی، ارزیابی عملکرد پایدار در شرایط عدم قطعیت با استفاده از کارت امتیازی متوازن و آنتروپی شانون مبتنی برتکنیک دلفی خاکستری سه پارامتر (مطالعه موردی: صنایع خورشیدی در ایران). فصلنامه مهندسی و مدیریت انرژی، 1397؛ 8(4): 28-37. magiran.com/p1907331
Meisam Jafari, eskandari Dr, Sogol Sarami MS.C, Sustainable performance evaluation in uncertainty conditions using Balanced Scorecard and Shannon entropy based on Gray Delphi method with Three Parameters (Case Study: Solar Industry in Iran), Journal of Energy Engineering & Management, 2019; 8(4): 28-37. magiran.com/p1907331
میثم جعفری اسکندری، مهندس سوگل صارمی، "ارزیابی عملکرد پایدار در شرایط عدم قطعیت با استفاده از کارت امتیازی متوازن و آنتروپی شانون مبتنی برتکنیک دلفی خاکستری سه پارامتر (مطالعه موردی: صنایع خورشیدی در ایران)"، فصلنامه مهندسی و مدیریت انرژی 8، شماره 4 (1397): 28-37. magiran.com/p1907331
Meisam Jafari, eskandari Dr, Sogol Sarami MS.C, "Sustainable performance evaluation in uncertainty conditions using Balanced Scorecard and Shannon entropy based on Gray Delphi method with Three Parameters (Case Study: Solar Industry in Iran)", Journal of Energy Engineering & Management 8, no.4 (2019): 28-37. magiran.com/p1907331
میثم جعفری اسکندری، مهندس سوگل صارمی، (1397). 'ارزیابی عملکرد پایدار در شرایط عدم قطعیت با استفاده از کارت امتیازی متوازن و آنتروپی شانون مبتنی برتکنیک دلفی خاکستری سه پارامتر (مطالعه موردی: صنایع خورشیدی در ایران)'، فصلنامه مهندسی و مدیریت انرژی، 8(4)، صص.28-37. magiran.com/p1907331
Meisam Jafari, eskandari Dr, Sogol Sarami MS.C, (2019). 'Sustainable performance evaluation in uncertainty conditions using Balanced Scorecard and Shannon entropy based on Gray Delphi method with Three Parameters (Case Study: Solar Industry in Iran)', Journal of Energy Engineering & Management, 8(4), pp.28-37. magiran.com/p1907331
میثم جعفری اسکندری؛ مهندس سوگل صارمی. "ارزیابی عملکرد پایدار در شرایط عدم قطعیت با استفاده از کارت امتیازی متوازن و آنتروپی شانون مبتنی برتکنیک دلفی خاکستری سه پارامتر (مطالعه موردی: صنایع خورشیدی در ایران)". فصلنامه مهندسی و مدیریت انرژی، 8 ،4 ، 1397، 28-37. magiran.com/p1907331
Meisam Jafari; eskandari Dr; Sogol Sarami MS.C. "Sustainable performance evaluation in uncertainty conditions using Balanced Scorecard and Shannon entropy based on Gray Delphi method with Three Parameters (Case Study: Solar Industry in Iran)", Journal of Energy Engineering & Management, 8, 4, 2019, 28-37. magiran.com/p1907331
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال