ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نیر رزم آرا، مهندس فرشته رزم آرا، (1397). تحلیل انرژی و اگزرژی پیشرفته سیستم تولید همزمان بر پایه توربین گاز و چرخه رانکین آلی، فصلنامه مهندسی و مدیریت انرژی، 8(4)، 74-85. magiran.com/p1907334
Naiyer Razmara Dr, Fereshteh Razmara , (2019). Advanced Exergy Analysis of Cogeneration System based on Gas Turbine and Organic Rankine Cycle, Journal of Energy Engineering & Management, 8(4), 74-85. magiran.com/p1907334
نیر رزم آرا، مهندس فرشته رزم آرا، تحلیل انرژی و اگزرژی پیشرفته سیستم تولید همزمان بر پایه توربین گاز و چرخه رانکین آلی. فصلنامه مهندسی و مدیریت انرژی، 1397؛ 8(4): 74-85. magiran.com/p1907334
Naiyer Razmara Dr, Fereshteh Razmara , Advanced Exergy Analysis of Cogeneration System based on Gas Turbine and Organic Rankine Cycle, Journal of Energy Engineering & Management, 2019; 8(4): 74-85. magiran.com/p1907334
نیر رزم آرا، مهندس فرشته رزم آرا، "تحلیل انرژی و اگزرژی پیشرفته سیستم تولید همزمان بر پایه توربین گاز و چرخه رانکین آلی"، فصلنامه مهندسی و مدیریت انرژی 8، شماره 4 (1397): 74-85. magiran.com/p1907334
Naiyer Razmara Dr, Fereshteh Razmara , "Advanced Exergy Analysis of Cogeneration System based on Gas Turbine and Organic Rankine Cycle", Journal of Energy Engineering & Management 8, no.4 (2019): 74-85. magiran.com/p1907334
نیر رزم آرا، مهندس فرشته رزم آرا، (1397). 'تحلیل انرژی و اگزرژی پیشرفته سیستم تولید همزمان بر پایه توربین گاز و چرخه رانکین آلی'، فصلنامه مهندسی و مدیریت انرژی، 8(4)، صص.74-85. magiran.com/p1907334
Naiyer Razmara Dr, Fereshteh Razmara , (2019). 'Advanced Exergy Analysis of Cogeneration System based on Gas Turbine and Organic Rankine Cycle', Journal of Energy Engineering & Management, 8(4), pp.74-85. magiran.com/p1907334
نیر رزم آرا؛ مهندس فرشته رزم آرا. "تحلیل انرژی و اگزرژی پیشرفته سیستم تولید همزمان بر پایه توربین گاز و چرخه رانکین آلی". فصلنامه مهندسی و مدیریت انرژی، 8 ،4 ، 1397، 74-85. magiran.com/p1907334
Naiyer Razmara Dr; Fereshteh Razmara . "Advanced Exergy Analysis of Cogeneration System based on Gas Turbine and Organic Rankine Cycle", Journal of Energy Engineering & Management, 8, 4, 2019, 74-85. magiran.com/p1907334
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال