ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شهرام فتاحی، ابوالقاسم گلخندان، (1397). رابطه جهانی شدن و بیمه های زندگی و غیرزندگی: مطالعه کشورهای گروه D8 با استفاده از رهیافت علیت گرنجری پانلی مبتنی بر بوت استراپ، پژوهشنامه اقتصادی، 18(69)، 163-191. magiran.com/p1907671
Shahram Fatahi, Abolghasem Golkhandan , (2018). Relationship between Life and Non-Life Insurance and Globalization: Study of Group D8 Countries Using Bootstrap Panel Granger Causality Test , Economic Research, 18(69), 163-191. magiran.com/p1907671
شهرام فتاحی، ابوالقاسم گلخندان، رابطه جهانی شدن و بیمه های زندگی و غیرزندگی: مطالعه کشورهای گروه D8 با استفاده از رهیافت علیت گرنجری پانلی مبتنی بر بوت استراپ. پژوهشنامه اقتصادی، 1397؛ 18(69): 163-191. magiran.com/p1907671
Shahram Fatahi, Abolghasem Golkhandan , Relationship between Life and Non-Life Insurance and Globalization: Study of Group D8 Countries Using Bootstrap Panel Granger Causality Test , Economic Research, 2018; 18(69): 163-191. magiran.com/p1907671
شهرام فتاحی، ابوالقاسم گلخندان، "رابطه جهانی شدن و بیمه های زندگی و غیرزندگی: مطالعه کشورهای گروه D8 با استفاده از رهیافت علیت گرنجری پانلی مبتنی بر بوت استراپ"، پژوهشنامه اقتصادی 18، شماره 69 (1397): 163-191. magiran.com/p1907671
Shahram Fatahi, Abolghasem Golkhandan , "Relationship between Life and Non-Life Insurance and Globalization: Study of Group D8 Countries Using Bootstrap Panel Granger Causality Test ", Economic Research 18, no.69 (2018): 163-191. magiran.com/p1907671
شهرام فتاحی، ابوالقاسم گلخندان، (1397). 'رابطه جهانی شدن و بیمه های زندگی و غیرزندگی: مطالعه کشورهای گروه D8 با استفاده از رهیافت علیت گرنجری پانلی مبتنی بر بوت استراپ'، پژوهشنامه اقتصادی، 18(69)، صص.163-191. magiran.com/p1907671
Shahram Fatahi, Abolghasem Golkhandan , (2018). 'Relationship between Life and Non-Life Insurance and Globalization: Study of Group D8 Countries Using Bootstrap Panel Granger Causality Test ', Economic Research, 18(69), pp.163-191. magiran.com/p1907671
شهرام فتاحی؛ ابوالقاسم گلخندان. "رابطه جهانی شدن و بیمه های زندگی و غیرزندگی: مطالعه کشورهای گروه D8 با استفاده از رهیافت علیت گرنجری پانلی مبتنی بر بوت استراپ". پژوهشنامه اقتصادی، 18 ،69 ، 1397، 163-191. magiran.com/p1907671
Shahram Fatahi; Abolghasem Golkhandan . "Relationship between Life and Non-Life Insurance and Globalization: Study of Group D8 Countries Using Bootstrap Panel Granger Causality Test ", Economic Research, 18, 69, 2018, 163-191. magiran.com/p1907671
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال