ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
قباد مرادی ، اردشیر رحیم زاده، ثریا امانی، جهانبخش یوسفی، خالد رحمانی ، شراره باقری، (1397). موانع و راهکارهای مصرف میوه و سبزیجات در دانش آموزان دبیرستانی شهر سنندج: یک مطالعه کیفی، مجله آموزش و سلامت جامعه، 5(2)، 18-25. magiran.com/p1907772
Ghobad Moradi , Ardeshir Rahimzadeh , Sorayya Amani , Jahanbakhsh Yousefi , Khaled Rahmani , Sharareh Bagheri, (2018). Barriers and Strategies of Fruit and Vegetable Consumption in High School Students in Sanandaj: A Qualitative Study, Journal of Education and Community Health, 5(2), 18-25. magiran.com/p1907772
قباد مرادی ، اردشیر رحیم زاده، ثریا امانی، جهانبخش یوسفی، خالد رحمانی ، شراره باقری، موانع و راهکارهای مصرف میوه و سبزیجات در دانش آموزان دبیرستانی شهر سنندج: یک مطالعه کیفی. مجله آموزش و سلامت جامعه، 1397؛ 5(2): 18-25. magiran.com/p1907772
Ghobad Moradi , Ardeshir Rahimzadeh , Sorayya Amani , Jahanbakhsh Yousefi , Khaled Rahmani , Sharareh Bagheri, Barriers and Strategies of Fruit and Vegetable Consumption in High School Students in Sanandaj: A Qualitative Study, Journal of Education and Community Health, 2018; 5(2): 18-25. magiran.com/p1907772
قباد مرادی ، اردشیر رحیم زاده، ثریا امانی، جهانبخش یوسفی، خالد رحمانی ، شراره باقری، "موانع و راهکارهای مصرف میوه و سبزیجات در دانش آموزان دبیرستانی شهر سنندج: یک مطالعه کیفی"، مجله آموزش و سلامت جامعه 5، شماره 2 (1397): 18-25. magiran.com/p1907772
Ghobad Moradi , Ardeshir Rahimzadeh , Sorayya Amani , Jahanbakhsh Yousefi , Khaled Rahmani , Sharareh Bagheri, " Barriers and Strategies of Fruit and Vegetable Consumption in High School Students in Sanandaj: A Qualitative Study", Journal of Education and Community Health 5, no.2 (2018): 18-25. magiran.com/p1907772
قباد مرادی ، اردشیر رحیم زاده، ثریا امانی، جهانبخش یوسفی، خالد رحمانی ، شراره باقری، (1397). 'موانع و راهکارهای مصرف میوه و سبزیجات در دانش آموزان دبیرستانی شهر سنندج: یک مطالعه کیفی'، مجله آموزش و سلامت جامعه، 5(2)، صص.18-25. magiran.com/p1907772
Ghobad Moradi , Ardeshir Rahimzadeh , Sorayya Amani , Jahanbakhsh Yousefi , Khaled Rahmani , Sharareh Bagheri, (2018). ' Barriers and Strategies of Fruit and Vegetable Consumption in High School Students in Sanandaj: A Qualitative Study', Journal of Education and Community Health, 5(2), pp.18-25. magiran.com/p1907772
قباد مرادی ؛ اردشیر رحیم زاده؛ ثریا امانی؛ جهانبخش یوسفی؛ خالد رحمانی ؛ شراره باقری. "موانع و راهکارهای مصرف میوه و سبزیجات در دانش آموزان دبیرستانی شهر سنندج: یک مطالعه کیفی". مجله آموزش و سلامت جامعه، 5 ،2 ، 1397، 18-25. magiran.com/p1907772
Ghobad Moradi ; Ardeshir Rahimzadeh ; Sorayya Amani ; Jahanbakhsh Yousefi ; Khaled Rahmani ; Sharareh Bagheri. " Barriers and Strategies of Fruit and Vegetable Consumption in High School Students in Sanandaj: A Qualitative Study", Journal of Education and Community Health, 5, 2, 2018, 18-25. magiran.com/p1907772
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال