ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدیس تیلکی، محبوبه طاهر ، آرزو مجرد، بهنام جعفری ثانی، (1397). اثر بخشی آموزش پذیرش و تعهد بر انعطاف پذیری روان شناختی و ناگویی هیجانی زنان مبتلا به درد مزمن، فصلنامه مطالعات روانشناختی، 14(3)، 147-162. magiran.com/p1907790
Mahdis Tilaki, Mahboobe Taher, Arezoo Mojarrad, Behnam Jafari Sani, (2018). Efficacy of Acceptance and Commitment Therapy on Psychological Flexibility and Alexithymia of Women with Chronic Pain, Quarterly Journal of Psychological Studies, 14(3), 147-162. magiran.com/p1907790
مهدیس تیلکی، محبوبه طاهر ، آرزو مجرد، بهنام جعفری ثانی، اثر بخشی آموزش پذیرش و تعهد بر انعطاف پذیری روان شناختی و ناگویی هیجانی زنان مبتلا به درد مزمن. فصلنامه مطالعات روانشناختی، 1397؛ 14(3): 147-162. magiran.com/p1907790
Mahdis Tilaki, Mahboobe Taher, Arezoo Mojarrad, Behnam Jafari Sani, Efficacy of Acceptance and Commitment Therapy on Psychological Flexibility and Alexithymia of Women with Chronic Pain, Quarterly Journal of Psychological Studies, 2018; 14(3): 147-162. magiran.com/p1907790
مهدیس تیلکی، محبوبه طاهر ، آرزو مجرد، بهنام جعفری ثانی، "اثر بخشی آموزش پذیرش و تعهد بر انعطاف پذیری روان شناختی و ناگویی هیجانی زنان مبتلا به درد مزمن"، فصلنامه مطالعات روانشناختی 14، شماره 3 (1397): 147-162. magiran.com/p1907790
Mahdis Tilaki, Mahboobe Taher, Arezoo Mojarrad, Behnam Jafari Sani, "Efficacy of Acceptance and Commitment Therapy on Psychological Flexibility and Alexithymia of Women with Chronic Pain", Quarterly Journal of Psychological Studies 14, no.3 (2018): 147-162. magiran.com/p1907790
مهدیس تیلکی، محبوبه طاهر ، آرزو مجرد، بهنام جعفری ثانی، (1397). 'اثر بخشی آموزش پذیرش و تعهد بر انعطاف پذیری روان شناختی و ناگویی هیجانی زنان مبتلا به درد مزمن'، فصلنامه مطالعات روانشناختی، 14(3)، صص.147-162. magiran.com/p1907790
Mahdis Tilaki, Mahboobe Taher, Arezoo Mojarrad, Behnam Jafari Sani, (2018). 'Efficacy of Acceptance and Commitment Therapy on Psychological Flexibility and Alexithymia of Women with Chronic Pain', Quarterly Journal of Psychological Studies, 14(3), pp.147-162. magiran.com/p1907790
مهدیس تیلکی؛ محبوبه طاهر ؛ آرزو مجرد؛ بهنام جعفری ثانی. "اثر بخشی آموزش پذیرش و تعهد بر انعطاف پذیری روان شناختی و ناگویی هیجانی زنان مبتلا به درد مزمن". فصلنامه مطالعات روانشناختی، 14 ،3 ، 1397، 147-162. magiran.com/p1907790
Mahdis Tilaki; Mahboobe Taher; Arezoo Mojarrad; Behnam Jafari Sani. "Efficacy of Acceptance and Commitment Therapy on Psychological Flexibility and Alexithymia of Women with Chronic Pain", Quarterly Journal of Psychological Studies, 14, 3, 2018, 147-162. magiran.com/p1907790
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال