ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهندس فاطمه فیضی کوشکی ، مرتضی اکبری، هادی معماریان، محمود اعظمی راد، (1397). ارائه برنامه های راهبردی جهت مدیریت بحران بیابان زایی با استفاده از علم آینده پژوهی، فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران، 8(4)، 401-414. magiran.com/p1908198
Fateme Feyzi Koushki Ms, Morteza Akbari PhD, Hadi Memarian PhD, Mahmood Azami rad Mr, (2019). Provide strategic plans to manage the desertification crisis using futures Studies, Journal of Disaster Prevention and Management Knowledge, 8(4), 401-414. magiran.com/p1908198
مهندس فاطمه فیضی کوشکی ، مرتضی اکبری، هادی معماریان، محمود اعظمی راد، ارائه برنامه های راهبردی جهت مدیریت بحران بیابان زایی با استفاده از علم آینده پژوهی. فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران، 1397؛ 8(4): 401-414. magiran.com/p1908198
Fateme Feyzi Koushki Ms, Morteza Akbari PhD, Hadi Memarian PhD, Mahmood Azami rad Mr, Provide strategic plans to manage the desertification crisis using futures Studies, Journal of Disaster Prevention and Management Knowledge, 2019; 8(4): 401-414. magiran.com/p1908198
مهندس فاطمه فیضی کوشکی ، مرتضی اکبری، هادی معماریان، محمود اعظمی راد، "ارائه برنامه های راهبردی جهت مدیریت بحران بیابان زایی با استفاده از علم آینده پژوهی"، فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران 8، شماره 4 (1397): 401-414. magiran.com/p1908198
Fateme Feyzi Koushki Ms, Morteza Akbari PhD, Hadi Memarian PhD, Mahmood Azami rad Mr, "Provide strategic plans to manage the desertification crisis using futures Studies", Journal of Disaster Prevention and Management Knowledge 8, no.4 (2019): 401-414. magiran.com/p1908198
مهندس فاطمه فیضی کوشکی ، مرتضی اکبری، هادی معماریان، محمود اعظمی راد، (1397). 'ارائه برنامه های راهبردی جهت مدیریت بحران بیابان زایی با استفاده از علم آینده پژوهی'، فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران، 8(4)، صص.401-414. magiran.com/p1908198
Fateme Feyzi Koushki Ms, Morteza Akbari PhD, Hadi Memarian PhD, Mahmood Azami rad Mr, (2019). 'Provide strategic plans to manage the desertification crisis using futures Studies', Journal of Disaster Prevention and Management Knowledge, 8(4), pp.401-414. magiran.com/p1908198
مهندس فاطمه فیضی کوشکی ؛ مرتضی اکبری؛ هادی معماریان؛ محمود اعظمی راد. "ارائه برنامه های راهبردی جهت مدیریت بحران بیابان زایی با استفاده از علم آینده پژوهی". فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران، 8 ،4 ، 1397، 401-414. magiran.com/p1908198
Fateme Feyzi Koushki Ms; Morteza Akbari PhD; Hadi Memarian PhD; Mahmood Azami rad Mr. "Provide strategic plans to manage the desertification crisis using futures Studies", Journal of Disaster Prevention and Management Knowledge, 8, 4, 2019, 401-414. magiran.com/p1908198
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال