ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
منصوره حاج حسینی ، ژاکاو سلیم احمد ، جواد اژه ای، زهرا نقش، (1397). نقش واسطه ای تاب آوری در ارتباط اضطراب مرگ و سلامت عمومی نوجوانان مهاجر عراقی متاثر از جنگ با داعش، فصلنامه روانشناسی، 22(3)، 242-255. magiran.com/p1908279
Mansoureh Haj Hosseini , Zhakaw Salim Ahmed , Javad Ejei, Zahra Naghsh, (2018). The Mediating Role of Resilient in Relationship between Death Anxiety and General Health in Iraqi Immigrant Adolescents are Affected with ISIS War, Journal of Psychology, 22(3), 242-255. magiran.com/p1908279
منصوره حاج حسینی ، ژاکاو سلیم احمد ، جواد اژه ای، زهرا نقش، نقش واسطه ای تاب آوری در ارتباط اضطراب مرگ و سلامت عمومی نوجوانان مهاجر عراقی متاثر از جنگ با داعش. فصلنامه روانشناسی، 1397؛ 22(3): 242-255. magiran.com/p1908279
Mansoureh Haj Hosseini , Zhakaw Salim Ahmed , Javad Ejei, Zahra Naghsh, The Mediating Role of Resilient in Relationship between Death Anxiety and General Health in Iraqi Immigrant Adolescents are Affected with ISIS War, Journal of Psychology, 2018; 22(3): 242-255. magiran.com/p1908279
منصوره حاج حسینی ، ژاکاو سلیم احمد ، جواد اژه ای، زهرا نقش، "نقش واسطه ای تاب آوری در ارتباط اضطراب مرگ و سلامت عمومی نوجوانان مهاجر عراقی متاثر از جنگ با داعش"، فصلنامه روانشناسی 22، شماره 3 (1397): 242-255. magiran.com/p1908279
Mansoureh Haj Hosseini , Zhakaw Salim Ahmed , Javad Ejei, Zahra Naghsh, "The Mediating Role of Resilient in Relationship between Death Anxiety and General Health in Iraqi Immigrant Adolescents are Affected with ISIS War", Journal of Psychology 22, no.3 (2018): 242-255. magiran.com/p1908279
منصوره حاج حسینی ، ژاکاو سلیم احمد ، جواد اژه ای، زهرا نقش، (1397). 'نقش واسطه ای تاب آوری در ارتباط اضطراب مرگ و سلامت عمومی نوجوانان مهاجر عراقی متاثر از جنگ با داعش'، فصلنامه روانشناسی، 22(3)، صص.242-255. magiran.com/p1908279
Mansoureh Haj Hosseini , Zhakaw Salim Ahmed , Javad Ejei, Zahra Naghsh, (2018). 'The Mediating Role of Resilient in Relationship between Death Anxiety and General Health in Iraqi Immigrant Adolescents are Affected with ISIS War', Journal of Psychology, 22(3), pp.242-255. magiran.com/p1908279
منصوره حاج حسینی ؛ ژاکاو سلیم احمد ؛ جواد اژه ای؛ زهرا نقش. "نقش واسطه ای تاب آوری در ارتباط اضطراب مرگ و سلامت عمومی نوجوانان مهاجر عراقی متاثر از جنگ با داعش". فصلنامه روانشناسی، 22 ،3 ، 1397، 242-255. magiran.com/p1908279
Mansoureh Haj Hosseini ; Zhakaw Salim Ahmed ; Javad Ejei; Zahra Naghsh. "The Mediating Role of Resilient in Relationship between Death Anxiety and General Health in Iraqi Immigrant Adolescents are Affected with ISIS War", Journal of Psychology, 22, 3, 2018, 242-255. magiran.com/p1908279
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال