ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمیده عبدل زاده، حمیدرضا طاهری ، علیرضا صابری، (1397). تاثیر زاویه های متفاوت نمایش الگوی ویدئویی بر اکتساب و یادداری یک تکلیف بدیع، پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 14(28)، 195-206. magiran.com/p1908361
Hamideh Abdolzadeh, Hamidreza Taheri , Alireza Saberi , (2018). Effects of different angles of presentation of video model on acquisition and retention of a novel task, Journal of Sport Management and Motor Behavior, 14(28), 195-206. magiran.com/p1908361
حمیده عبدل زاده، حمیدرضا طاهری ، علیرضا صابری، تاثیر زاویه های متفاوت نمایش الگوی ویدئویی بر اکتساب و یادداری یک تکلیف بدیع. پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 1397؛ 14(28): 195-206. magiran.com/p1908361
Hamideh Abdolzadeh, Hamidreza Taheri , Alireza Saberi , Effects of different angles of presentation of video model on acquisition and retention of a novel task, Journal of Sport Management and Motor Behavior, 2018; 14(28): 195-206. magiran.com/p1908361
حمیده عبدل زاده، حمیدرضا طاهری ، علیرضا صابری، "تاثیر زاویه های متفاوت نمایش الگوی ویدئویی بر اکتساب و یادداری یک تکلیف بدیع"، پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی 14، شماره 28 (1397): 195-206. magiran.com/p1908361
Hamideh Abdolzadeh, Hamidreza Taheri , Alireza Saberi , "Effects of different angles of presentation of video model on acquisition and retention of a novel task", Journal of Sport Management and Motor Behavior 14, no.28 (2018): 195-206. magiran.com/p1908361
حمیده عبدل زاده، حمیدرضا طاهری ، علیرضا صابری، (1397). 'تاثیر زاویه های متفاوت نمایش الگوی ویدئویی بر اکتساب و یادداری یک تکلیف بدیع'، پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 14(28)، صص.195-206. magiran.com/p1908361
Hamideh Abdolzadeh, Hamidreza Taheri , Alireza Saberi , (2018). 'Effects of different angles of presentation of video model on acquisition and retention of a novel task', Journal of Sport Management and Motor Behavior, 14(28), pp.195-206. magiran.com/p1908361
حمیده عبدل زاده؛ حمیدرضا طاهری ؛ علیرضا صابری. "تاثیر زاویه های متفاوت نمایش الگوی ویدئویی بر اکتساب و یادداری یک تکلیف بدیع". پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 14 ،28 ، 1397، 195-206. magiran.com/p1908361
Hamideh Abdolzadeh; Hamidreza Taheri ; Alireza Saberi . "Effects of different angles of presentation of video model on acquisition and retention of a novel task", Journal of Sport Management and Motor Behavior, 14, 28, 2018, 195-206. magiran.com/p1908361
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال