ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جلال هناره خلیانی ، مجید مخدوم، منوچهر نمیرانیان، نغمه مبرقعی، (1397). برآورد مکانی ارزش اقتصادی کارکردهای حفاظت خاک و آب در جنگلهای زاگرس (مطالعه موردی حوزه سروآباد استان کردستان)، مجله پژوهشهای محیط زیست، 9(17)، 121-132. magiran.com/p1908447
Jalal Henareh khalyani , (2018). Spatial Valuation of Zagros Forests Soil and Water Conservation Services (Case Study in Sarvabad Basin Kurdistan Province), Environmental Researches, 9(17), 121-132. magiran.com/p1908447
جلال هناره خلیانی ، مجید مخدوم، منوچهر نمیرانیان، نغمه مبرقعی، برآورد مکانی ارزش اقتصادی کارکردهای حفاظت خاک و آب در جنگلهای زاگرس (مطالعه موردی حوزه سروآباد استان کردستان). مجله پژوهشهای محیط زیست، 1397؛ 9(17): 121-132. magiran.com/p1908447
Jalal Henareh khalyani , Spatial Valuation of Zagros Forests Soil and Water Conservation Services (Case Study in Sarvabad Basin Kurdistan Province), Environmental Researches, 2018; 9(17): 121-132. magiran.com/p1908447
جلال هناره خلیانی ، مجید مخدوم، منوچهر نمیرانیان، نغمه مبرقعی، "برآورد مکانی ارزش اقتصادی کارکردهای حفاظت خاک و آب در جنگلهای زاگرس (مطالعه موردی حوزه سروآباد استان کردستان)"، مجله پژوهشهای محیط زیست 9، شماره 17 (1397): 121-132. magiran.com/p1908447
Jalal Henareh khalyani , "Spatial Valuation of Zagros Forests Soil and Water Conservation Services (Case Study in Sarvabad Basin Kurdistan Province)", Environmental Researches 9, no.17 (2018): 121-132. magiran.com/p1908447
جلال هناره خلیانی ، مجید مخدوم، منوچهر نمیرانیان، نغمه مبرقعی، (1397). 'برآورد مکانی ارزش اقتصادی کارکردهای حفاظت خاک و آب در جنگلهای زاگرس (مطالعه موردی حوزه سروآباد استان کردستان)'، مجله پژوهشهای محیط زیست، 9(17)، صص.121-132. magiran.com/p1908447
Jalal Henareh khalyani , (2018). 'Spatial Valuation of Zagros Forests Soil and Water Conservation Services (Case Study in Sarvabad Basin Kurdistan Province)', Environmental Researches, 9(17), pp.121-132. magiran.com/p1908447
جلال هناره خلیانی ؛ مجید مخدوم؛ منوچهر نمیرانیان؛ نغمه مبرقعی. "برآورد مکانی ارزش اقتصادی کارکردهای حفاظت خاک و آب در جنگلهای زاگرس (مطالعه موردی حوزه سروآباد استان کردستان)". مجله پژوهشهای محیط زیست، 9 ،17 ، 1397، 121-132. magiran.com/p1908447
Jalal Henareh khalyani . "Spatial Valuation of Zagros Forests Soil and Water Conservation Services (Case Study in Sarvabad Basin Kurdistan Province)", Environmental Researches, 9, 17, 2018, 121-132. magiran.com/p1908447
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال