ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عباس حسین زاده بندقیری ، علی اصغر رضوی، عبدالله فاضلی، (1397). تاثیر خودکارآمدی و سرسختی روان شناختی بر فرسودگی شغلی با میانجیگری انگیزش شغلی (مورد مطالعه: کارکنان کتابخانه های عمومی استان خوزستان)، فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی، 24(94)، 479-494. magiran.com/p1908489
Abbas Hosseinzadeh Bandaghiri Mr, Seyd Ali Asghar Razavi Mr, Abdollah Fazelli Mr, (2018). The effect of self-efficiency and Psychological Hardiness on Job burnout with Mediation Role of Job Motivation (study case: employees of public libraries of Khuzestan Province), Research on Information Scienc & Public Libraries, 24(94), 479-494. magiran.com/p1908489
عباس حسین زاده بندقیری ، علی اصغر رضوی، عبدالله فاضلی، تاثیر خودکارآمدی و سرسختی روان شناختی بر فرسودگی شغلی با میانجیگری انگیزش شغلی (مورد مطالعه: کارکنان کتابخانه های عمومی استان خوزستان). فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی، 1397؛ 24(94): 479-494. magiran.com/p1908489
Abbas Hosseinzadeh Bandaghiri Mr, Seyd Ali Asghar Razavi Mr, Abdollah Fazelli Mr, The effect of self-efficiency and Psychological Hardiness on Job burnout with Mediation Role of Job Motivation (study case: employees of public libraries of Khuzestan Province), Research on Information Scienc & Public Libraries, 2018; 24(94): 479-494. magiran.com/p1908489
عباس حسین زاده بندقیری ، علی اصغر رضوی، عبدالله فاضلی، "تاثیر خودکارآمدی و سرسختی روان شناختی بر فرسودگی شغلی با میانجیگری انگیزش شغلی (مورد مطالعه: کارکنان کتابخانه های عمومی استان خوزستان)"، فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی 24، شماره 94 (1397): 479-494. magiran.com/p1908489
Abbas Hosseinzadeh Bandaghiri Mr, Seyd Ali Asghar Razavi Mr, Abdollah Fazelli Mr, "The effect of self-efficiency and Psychological Hardiness on Job burnout with Mediation Role of Job Motivation (study case: employees of public libraries of Khuzestan Province)", Research on Information Scienc & Public Libraries 24, no.94 (2018): 479-494. magiran.com/p1908489
عباس حسین زاده بندقیری ، علی اصغر رضوی، عبدالله فاضلی، (1397). 'تاثیر خودکارآمدی و سرسختی روان شناختی بر فرسودگی شغلی با میانجیگری انگیزش شغلی (مورد مطالعه: کارکنان کتابخانه های عمومی استان خوزستان)'، فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی، 24(94)، صص.479-494. magiran.com/p1908489
Abbas Hosseinzadeh Bandaghiri Mr, Seyd Ali Asghar Razavi Mr, Abdollah Fazelli Mr, (2018). 'The effect of self-efficiency and Psychological Hardiness on Job burnout with Mediation Role of Job Motivation (study case: employees of public libraries of Khuzestan Province)', Research on Information Scienc & Public Libraries, 24(94), pp.479-494. magiran.com/p1908489
عباس حسین زاده بندقیری ؛ علی اصغر رضوی؛ عبدالله فاضلی. "تاثیر خودکارآمدی و سرسختی روان شناختی بر فرسودگی شغلی با میانجیگری انگیزش شغلی (مورد مطالعه: کارکنان کتابخانه های عمومی استان خوزستان)". فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی، 24 ،94 ، 1397، 479-494. magiran.com/p1908489
Abbas Hosseinzadeh Bandaghiri Mr; Seyd Ali Asghar Razavi Mr; Abdollah Fazelli Mr. "The effect of self-efficiency and Psychological Hardiness on Job burnout with Mediation Role of Job Motivation (study case: employees of public libraries of Khuzestan Province)", Research on Information Scienc & Public Libraries, 24, 94, 2018, 479-494. magiran.com/p1908489
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال