ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید مجتبی حسینی ، ضیا فلاح محمدی ، وحید طالبی، (1397). تاثیر تمرینات منظم اینتروال بر علائم هیستوشیمیایی و سطح سایتوکاینی و نوروتروفیکی بافت مغز موش های صحرایی لوئیس در مدل تجربی مالتیپل اسکلروزیس، مجله فیض، 22(5)، 450-457. magiran.com/p1908528
Sayed Mojtaba Hosseini , Zia Fallahmohammadi, Vahid Talebi, (2018). The effect of regular interval training on histochemical symptoms and cytokine and neurotrophic levels of brain tissue of the Lewis rats in experimental model of multiple sclerosis, Feyz, 22(5), 450-457. magiran.com/p1908528
سید مجتبی حسینی ، ضیا فلاح محمدی ، وحید طالبی، تاثیر تمرینات منظم اینتروال بر علائم هیستوشیمیایی و سطح سایتوکاینی و نوروتروفیکی بافت مغز موش های صحرایی لوئیس در مدل تجربی مالتیپل اسکلروزیس. مجله فیض، 1397؛ 22(5): 450-457. magiran.com/p1908528
Sayed Mojtaba Hosseini , Zia Fallahmohammadi, Vahid Talebi, The effect of regular interval training on histochemical symptoms and cytokine and neurotrophic levels of brain tissue of the Lewis rats in experimental model of multiple sclerosis, Feyz, 2018; 22(5): 450-457. magiran.com/p1908528
سید مجتبی حسینی ، ضیا فلاح محمدی ، وحید طالبی، "تاثیر تمرینات منظم اینتروال بر علائم هیستوشیمیایی و سطح سایتوکاینی و نوروتروفیکی بافت مغز موش های صحرایی لوئیس در مدل تجربی مالتیپل اسکلروزیس"، مجله فیض 22، شماره 5 (1397): 450-457. magiran.com/p1908528
Sayed Mojtaba Hosseini , Zia Fallahmohammadi, Vahid Talebi, "The effect of regular interval training on histochemical symptoms and cytokine and neurotrophic levels of brain tissue of the Lewis rats in experimental model of multiple sclerosis", Feyz 22, no.5 (2018): 450-457. magiran.com/p1908528
سید مجتبی حسینی ، ضیا فلاح محمدی ، وحید طالبی، (1397). 'تاثیر تمرینات منظم اینتروال بر علائم هیستوشیمیایی و سطح سایتوکاینی و نوروتروفیکی بافت مغز موش های صحرایی لوئیس در مدل تجربی مالتیپل اسکلروزیس'، مجله فیض، 22(5)، صص.450-457. magiran.com/p1908528
Sayed Mojtaba Hosseini , Zia Fallahmohammadi, Vahid Talebi, (2018). 'The effect of regular interval training on histochemical symptoms and cytokine and neurotrophic levels of brain tissue of the Lewis rats in experimental model of multiple sclerosis', Feyz, 22(5), pp.450-457. magiran.com/p1908528
سید مجتبی حسینی ؛ ضیا فلاح محمدی ؛ وحید طالبی. "تاثیر تمرینات منظم اینتروال بر علائم هیستوشیمیایی و سطح سایتوکاینی و نوروتروفیکی بافت مغز موش های صحرایی لوئیس در مدل تجربی مالتیپل اسکلروزیس". مجله فیض، 22 ،5 ، 1397، 450-457. magiran.com/p1908528
Sayed Mojtaba Hosseini ; Zia Fallahmohammadi; Vahid Talebi. "The effect of regular interval training on histochemical symptoms and cytokine and neurotrophic levels of brain tissue of the Lewis rats in experimental model of multiple sclerosis", Feyz, 22, 5, 2018, 450-457. magiran.com/p1908528
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال