ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
طاهره تراکمه ، فاطمه علایی کرهرودی ، هایده ممی یانلو ینگجه ، عرفان قاسمی، (1397). بررسی تاثیر آموزش مراقبت از خود بر خود کارآمدی نوجوانان مبتلا به تالاسمی ماژور، فصلنامه پرستاری، مامایی و پیراپزشکی، 4(2)، 59-69. magiran.com/p1908605
Tahereh Tarakmeh , Fatemeh Alaee Karahroudy , Hayedeh Mamiyanloo yangejeh , Erfan Ghasemi, (2018). Evaluation of the Effect of Self-care Education on the Self-efficacy of Adolescents with Thalassemia Major, Scientific Journal of Nursing, Midwifery and Paramedical Faculty, 4(2), 59-69. magiran.com/p1908605
طاهره تراکمه ، فاطمه علایی کرهرودی ، هایده ممی یانلو ینگجه ، عرفان قاسمی، بررسی تاثیر آموزش مراقبت از خود بر خود کارآمدی نوجوانان مبتلا به تالاسمی ماژور. فصلنامه پرستاری، مامایی و پیراپزشکی، 1397؛ 4(2): 59-69. magiran.com/p1908605
Tahereh Tarakmeh , Fatemeh Alaee Karahroudy , Hayedeh Mamiyanloo yangejeh , Erfan Ghasemi, Evaluation of the Effect of Self-care Education on the Self-efficacy of Adolescents with Thalassemia Major, Scientific Journal of Nursing, Midwifery and Paramedical Faculty, 2018; 4(2): 59-69. magiran.com/p1908605
طاهره تراکمه ، فاطمه علایی کرهرودی ، هایده ممی یانلو ینگجه ، عرفان قاسمی، "بررسی تاثیر آموزش مراقبت از خود بر خود کارآمدی نوجوانان مبتلا به تالاسمی ماژور"، فصلنامه پرستاری، مامایی و پیراپزشکی 4، شماره 2 (1397): 59-69. magiran.com/p1908605
Tahereh Tarakmeh , Fatemeh Alaee Karahroudy , Hayedeh Mamiyanloo yangejeh , Erfan Ghasemi, "Evaluation of the Effect of Self-care Education on the Self-efficacy of Adolescents with Thalassemia Major", Scientific Journal of Nursing, Midwifery and Paramedical Faculty 4, no.2 (2018): 59-69. magiran.com/p1908605
طاهره تراکمه ، فاطمه علایی کرهرودی ، هایده ممی یانلو ینگجه ، عرفان قاسمی، (1397). 'بررسی تاثیر آموزش مراقبت از خود بر خود کارآمدی نوجوانان مبتلا به تالاسمی ماژور'، فصلنامه پرستاری، مامایی و پیراپزشکی، 4(2)، صص.59-69. magiran.com/p1908605
Tahereh Tarakmeh , Fatemeh Alaee Karahroudy , Hayedeh Mamiyanloo yangejeh , Erfan Ghasemi, (2018). 'Evaluation of the Effect of Self-care Education on the Self-efficacy of Adolescents with Thalassemia Major', Scientific Journal of Nursing, Midwifery and Paramedical Faculty, 4(2), pp.59-69. magiran.com/p1908605
طاهره تراکمه ؛ فاطمه علایی کرهرودی ؛ هایده ممی یانلو ینگجه ؛ عرفان قاسمی. "بررسی تاثیر آموزش مراقبت از خود بر خود کارآمدی نوجوانان مبتلا به تالاسمی ماژور". فصلنامه پرستاری، مامایی و پیراپزشکی، 4 ،2 ، 1397، 59-69. magiran.com/p1908605
Tahereh Tarakmeh ; Fatemeh Alaee Karahroudy ; Hayedeh Mamiyanloo yangejeh ; Erfan Ghasemi. "Evaluation of the Effect of Self-care Education on the Self-efficacy of Adolescents with Thalassemia Major", Scientific Journal of Nursing, Midwifery and Paramedical Faculty, 4, 2, 2018, 59-69. magiran.com/p1908605
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال