ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد سعیدی مهرآباد، روزبه قوسی، سیده گلاره امامی، (1397). ارزیابی عملکرد سریع اورژانس بیمارستان بر اساس اصول ناب، نشریه مدیریت اطلاعات سلامت، 15(4)، 162-167. magiran.com/p1908788
Mohammad Saidi, Mehrabad, Rouzbeh Ghousi, Seyedeh Gelareh Emami, (2018). Evaluation of the Performance of Hospital Rapid Emergency Department based on the Lean Principles, Health Information Management, 15(4), 162-167. magiran.com/p1908788
محمد سعیدی مهرآباد، روزبه قوسی، سیده گلاره امامی، ارزیابی عملکرد سریع اورژانس بیمارستان بر اساس اصول ناب. نشریه مدیریت اطلاعات سلامت، 1397؛ 15(4): 162-167. magiran.com/p1908788
Mohammad Saidi, Mehrabad, Rouzbeh Ghousi, Seyedeh Gelareh Emami, Evaluation of the Performance of Hospital Rapid Emergency Department based on the Lean Principles, Health Information Management, 2018; 15(4): 162-167. magiran.com/p1908788
محمد سعیدی مهرآباد، روزبه قوسی، سیده گلاره امامی، "ارزیابی عملکرد سریع اورژانس بیمارستان بر اساس اصول ناب"، نشریه مدیریت اطلاعات سلامت 15، شماره 4 (1397): 162-167. magiran.com/p1908788
Mohammad Saidi, Mehrabad, Rouzbeh Ghousi, Seyedeh Gelareh Emami, "Evaluation of the Performance of Hospital Rapid Emergency Department based on the Lean Principles", Health Information Management 15, no.4 (2018): 162-167. magiran.com/p1908788
محمد سعیدی مهرآباد، روزبه قوسی، سیده گلاره امامی، (1397). 'ارزیابی عملکرد سریع اورژانس بیمارستان بر اساس اصول ناب'، نشریه مدیریت اطلاعات سلامت، 15(4)، صص.162-167. magiran.com/p1908788
Mohammad Saidi, Mehrabad, Rouzbeh Ghousi, Seyedeh Gelareh Emami, (2018). 'Evaluation of the Performance of Hospital Rapid Emergency Department based on the Lean Principles', Health Information Management, 15(4), pp.162-167. magiran.com/p1908788
محمد سعیدی مهرآباد؛ روزبه قوسی؛ سیده گلاره امامی. "ارزیابی عملکرد سریع اورژانس بیمارستان بر اساس اصول ناب". نشریه مدیریت اطلاعات سلامت، 15 ،4 ، 1397، 162-167. magiran.com/p1908788
Mohammad Saidi; Mehrabad; Rouzbeh Ghousi; Seyedeh Gelareh Emami. "Evaluation of the Performance of Hospital Rapid Emergency Department based on the Lean Principles", Health Information Management, 15, 4, 2018, 162-167. magiran.com/p1908788
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال