ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عفت سادات مرتضوی خرمی، رحیم برزگر ، سعید ریزی، (1397). تاثیر کاهش غلظت نیتروژن محلول غذایی بر رشد، عملکرد و محتوای عناصر برگ کاهوی باترهد در کشت شناوری، فصلنامه علوم و فنون کشت های گلخانه ای، 9(35)، 1-10. magiran.com/p1908823
E. S. Mortazavi Khorami , R. Barzegar , S. Rizee, (2018). Effect of decreasing nitrogen level in nutrient solution on butterhead lettuce growth, yield and leaf nutrient content in floating system, Journal of Greenhouse Culture Science and Technology, 9(35), 1-10. magiran.com/p1908823
عفت سادات مرتضوی خرمی، رحیم برزگر ، سعید ریزی، تاثیر کاهش غلظت نیتروژن محلول غذایی بر رشد، عملکرد و محتوای عناصر برگ کاهوی باترهد در کشت شناوری. فصلنامه علوم و فنون کشت های گلخانه ای، 1397؛ 9(35): 1-10. magiran.com/p1908823
E. S. Mortazavi Khorami , R. Barzegar , S. Rizee, Effect of decreasing nitrogen level in nutrient solution on butterhead lettuce growth, yield and leaf nutrient content in floating system, Journal of Greenhouse Culture Science and Technology, 2018; 9(35): 1-10. magiran.com/p1908823
عفت سادات مرتضوی خرمی، رحیم برزگر ، سعید ریزی، "تاثیر کاهش غلظت نیتروژن محلول غذایی بر رشد، عملکرد و محتوای عناصر برگ کاهوی باترهد در کشت شناوری"، فصلنامه علوم و فنون کشت های گلخانه ای 9، شماره 35 (1397): 1-10. magiran.com/p1908823
E. S. Mortazavi Khorami , R. Barzegar , S. Rizee, "Effect of decreasing nitrogen level in nutrient solution on butterhead lettuce growth, yield and leaf nutrient content in floating system", Journal of Greenhouse Culture Science and Technology 9, no.35 (2018): 1-10. magiran.com/p1908823
عفت سادات مرتضوی خرمی، رحیم برزگر ، سعید ریزی، (1397). 'تاثیر کاهش غلظت نیتروژن محلول غذایی بر رشد، عملکرد و محتوای عناصر برگ کاهوی باترهد در کشت شناوری'، فصلنامه علوم و فنون کشت های گلخانه ای، 9(35)، صص.1-10. magiran.com/p1908823
E. S. Mortazavi Khorami , R. Barzegar , S. Rizee, (2018). 'Effect of decreasing nitrogen level in nutrient solution on butterhead lettuce growth, yield and leaf nutrient content in floating system', Journal of Greenhouse Culture Science and Technology, 9(35), pp.1-10. magiran.com/p1908823
عفت سادات مرتضوی خرمی؛ رحیم برزگر ؛ سعید ریزی. "تاثیر کاهش غلظت نیتروژن محلول غذایی بر رشد، عملکرد و محتوای عناصر برگ کاهوی باترهد در کشت شناوری". فصلنامه علوم و فنون کشت های گلخانه ای، 9 ،35 ، 1397، 1-10. magiran.com/p1908823
E. S. Mortazavi Khorami ; R. Barzegar ; S. Rizee. "Effect of decreasing nitrogen level in nutrient solution on butterhead lettuce growth, yield and leaf nutrient content in floating system", Journal of Greenhouse Culture Science and Technology, 9, 35, 2018, 1-10. magiran.com/p1908823
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال