ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
الهام فرخی ، عباس صمدی، امیر رحیمی، فرخ اسدزاده، (1397). تاثیر اندازه ذرات پرلیت و مخلوط آن با پیت ماس بر درصد اسانس و عملکرد گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalis) در سیستم هیدروپونیک، فصلنامه علوم و فنون کشت های گلخانه ای، 9(35)، 39-47. magiran.com/p1908826
E. Farrokhi , A. Samadi , A. Rahimi , F. Asadzadeh, (2018). Effect of particle size of perlite and its mixture with peat moss on essential oil percent and yield of lemon balm (Melissa officinalis) in hydroponic system, Journal of Greenhouse Culture Science and Technology, 9(35), 39-47. magiran.com/p1908826
الهام فرخی ، عباس صمدی، امیر رحیمی، فرخ اسدزاده، تاثیر اندازه ذرات پرلیت و مخلوط آن با پیت ماس بر درصد اسانس و عملکرد گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalis) در سیستم هیدروپونیک. فصلنامه علوم و فنون کشت های گلخانه ای، 1397؛ 9(35): 39-47. magiran.com/p1908826
E. Farrokhi , A. Samadi , A. Rahimi , F. Asadzadeh, Effect of particle size of perlite and its mixture with peat moss on essential oil percent and yield of lemon balm (Melissa officinalis) in hydroponic system, Journal of Greenhouse Culture Science and Technology, 2018; 9(35): 39-47. magiran.com/p1908826
الهام فرخی ، عباس صمدی، امیر رحیمی، فرخ اسدزاده، "تاثیر اندازه ذرات پرلیت و مخلوط آن با پیت ماس بر درصد اسانس و عملکرد گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalis) در سیستم هیدروپونیک"، فصلنامه علوم و فنون کشت های گلخانه ای 9، شماره 35 (1397): 39-47. magiran.com/p1908826
E. Farrokhi , A. Samadi , A. Rahimi , F. Asadzadeh, "Effect of particle size of perlite and its mixture with peat moss on essential oil percent and yield of lemon balm (Melissa officinalis) in hydroponic system", Journal of Greenhouse Culture Science and Technology 9, no.35 (2018): 39-47. magiran.com/p1908826
الهام فرخی ، عباس صمدی، امیر رحیمی، فرخ اسدزاده، (1397). 'تاثیر اندازه ذرات پرلیت و مخلوط آن با پیت ماس بر درصد اسانس و عملکرد گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalis) در سیستم هیدروپونیک'، فصلنامه علوم و فنون کشت های گلخانه ای، 9(35)، صص.39-47. magiran.com/p1908826
E. Farrokhi , A. Samadi , A. Rahimi , F. Asadzadeh, (2018). 'Effect of particle size of perlite and its mixture with peat moss on essential oil percent and yield of lemon balm (Melissa officinalis) in hydroponic system', Journal of Greenhouse Culture Science and Technology, 9(35), pp.39-47. magiran.com/p1908826
الهام فرخی ؛ عباس صمدی؛ امیر رحیمی؛ فرخ اسدزاده. "تاثیر اندازه ذرات پرلیت و مخلوط آن با پیت ماس بر درصد اسانس و عملکرد گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalis) در سیستم هیدروپونیک". فصلنامه علوم و فنون کشت های گلخانه ای، 9 ،35 ، 1397، 39-47. magiran.com/p1908826
E. Farrokhi ; A. Samadi ; A. Rahimi ; F. Asadzadeh. "Effect of particle size of perlite and its mixture with peat moss on essential oil percent and yield of lemon balm (Melissa officinalis) in hydroponic system", Journal of Greenhouse Culture Science and Technology, 9, 35, 2018, 39-47. magiran.com/p1908826
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال