ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مسعود لاجوردی، ابوالفضل دانایی، سید محمد زرگر، سید عبدالله حیدریه، (1397). یکپارچه سازی رویکرد راهبردی و بازاریابی خلق ارزش پایدار، فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی، 9(34)، 19-52. magiran.com/p1909371
Masoud Lajevardi, Abolfazl Danaei, Seyyed Mohammad Zargar, Seyyed Abdollah Heydarieh, (2018). Integration of Strategic and Marketion Perspectiuve in Enduring Value Creation, Journal of Strategic Management Studies, 9(34), 19-52. magiran.com/p1909371
مسعود لاجوردی، ابوالفضل دانایی، سید محمد زرگر، سید عبدالله حیدریه، یکپارچه سازی رویکرد راهبردی و بازاریابی خلق ارزش پایدار. فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی، 1397؛ 9(34): 19-52. magiran.com/p1909371
Masoud Lajevardi, Abolfazl Danaei, Seyyed Mohammad Zargar, Seyyed Abdollah Heydarieh, Integration of Strategic and Marketion Perspectiuve in Enduring Value Creation, Journal of Strategic Management Studies, 2018; 9(34): 19-52. magiran.com/p1909371
مسعود لاجوردی، ابوالفضل دانایی، سید محمد زرگر، سید عبدالله حیدریه، "یکپارچه سازی رویکرد راهبردی و بازاریابی خلق ارزش پایدار"، فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی 9، شماره 34 (1397): 19-52. magiran.com/p1909371
Masoud Lajevardi, Abolfazl Danaei, Seyyed Mohammad Zargar, Seyyed Abdollah Heydarieh, "Integration of Strategic and Marketion Perspectiuve in Enduring Value Creation", Journal of Strategic Management Studies 9, no.34 (2018): 19-52. magiran.com/p1909371
مسعود لاجوردی، ابوالفضل دانایی، سید محمد زرگر، سید عبدالله حیدریه، (1397). 'یکپارچه سازی رویکرد راهبردی و بازاریابی خلق ارزش پایدار'، فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی، 9(34)، صص.19-52. magiran.com/p1909371
Masoud Lajevardi, Abolfazl Danaei, Seyyed Mohammad Zargar, Seyyed Abdollah Heydarieh, (2018). 'Integration of Strategic and Marketion Perspectiuve in Enduring Value Creation', Journal of Strategic Management Studies, 9(34), pp.19-52. magiran.com/p1909371
مسعود لاجوردی؛ ابوالفضل دانایی؛ سید محمد زرگر؛ سید عبدالله حیدریه. "یکپارچه سازی رویکرد راهبردی و بازاریابی خلق ارزش پایدار". فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی، 9 ،34 ، 1397، 19-52. magiran.com/p1909371
Masoud Lajevardi; Abolfazl Danaei; Seyyed Mohammad Zargar; Seyyed Abdollah Heydarieh. "Integration of Strategic and Marketion Perspectiuve in Enduring Value Creation", Journal of Strategic Management Studies, 9, 34, 2018, 19-52. magiran.com/p1909371
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال