ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدرضا رضایی نژاد، محمدرضا تقوا، حبیب الله رودساز، (1397). الگوی راهبردی تامین مالی پروژه های زیرساختی پهن باند با اقتصاد تعاونی، فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی، 9(34)، 141-165. magiran.com/p1909376
Mohammad Reza Rezaei Nejad, Mohammad Reza Taghva, Habib Roudsaz, (2018). A Strategic Model for Financing Broadband Infrastructure Projects with Cooperative Economics, Journal of Strategic Management Studies, 9(34), 141-165. magiran.com/p1909376
محمدرضا رضایی نژاد، محمدرضا تقوا، حبیب الله رودساز، الگوی راهبردی تامین مالی پروژه های زیرساختی پهن باند با اقتصاد تعاونی. فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی، 1397؛ 9(34): 141-165. magiran.com/p1909376
Mohammad Reza Rezaei Nejad, Mohammad Reza Taghva, Habib Roudsaz, A Strategic Model for Financing Broadband Infrastructure Projects with Cooperative Economics, Journal of Strategic Management Studies, 2018; 9(34): 141-165. magiran.com/p1909376
محمدرضا رضایی نژاد، محمدرضا تقوا، حبیب الله رودساز، "الگوی راهبردی تامین مالی پروژه های زیرساختی پهن باند با اقتصاد تعاونی"، فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی 9، شماره 34 (1397): 141-165. magiran.com/p1909376
Mohammad Reza Rezaei Nejad, Mohammad Reza Taghva, Habib Roudsaz, "A Strategic Model for Financing Broadband Infrastructure Projects with Cooperative Economics", Journal of Strategic Management Studies 9, no.34 (2018): 141-165. magiran.com/p1909376
محمدرضا رضایی نژاد، محمدرضا تقوا، حبیب الله رودساز، (1397). 'الگوی راهبردی تامین مالی پروژه های زیرساختی پهن باند با اقتصاد تعاونی'، فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی، 9(34)، صص.141-165. magiran.com/p1909376
Mohammad Reza Rezaei Nejad, Mohammad Reza Taghva, Habib Roudsaz, (2018). 'A Strategic Model for Financing Broadband Infrastructure Projects with Cooperative Economics', Journal of Strategic Management Studies, 9(34), pp.141-165. magiran.com/p1909376
محمدرضا رضایی نژاد؛ محمدرضا تقوا؛ حبیب الله رودساز. "الگوی راهبردی تامین مالی پروژه های زیرساختی پهن باند با اقتصاد تعاونی". فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی، 9 ،34 ، 1397، 141-165. magiran.com/p1909376
Mohammad Reza Rezaei Nejad; Mohammad Reza Taghva; Habib Roudsaz. "A Strategic Model for Financing Broadband Infrastructure Projects with Cooperative Economics", Journal of Strategic Management Studies, 9, 34, 2018, 141-165. magiran.com/p1909376
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال