ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
طیبه مرعشی، شهره غدیری، علی رمضانخانی، سهیلا خداکریم، (1397). بررسی رخداد سقوط و برخی عوامل فردی مرتبط با آن در سالمندان مراجعه کننده به پایگاه های سلامت تحت پوشش شبکه بهداشت و درمان شهرستان ری در سال 1396، فصلنامه بهداشت در عرصه، 6(2)، 49-57. magiran.com/p1909543
Tayebeh Marashi, Shohreh Ghadiri, Ali Ramezankhani, Soheila Khodkarim, (2018). Study of fall and some of its related individual factors among the elderly attending to health centers affiliated to health network of Rey city in 2017, Journal of Health in the Field, 6(2), 49-57. magiran.com/p1909543
طیبه مرعشی، شهره غدیری، علی رمضانخانی، سهیلا خداکریم، بررسی رخداد سقوط و برخی عوامل فردی مرتبط با آن در سالمندان مراجعه کننده به پایگاه های سلامت تحت پوشش شبکه بهداشت و درمان شهرستان ری در سال 1396. فصلنامه بهداشت در عرصه، 1397؛ 6(2): 49-57. magiran.com/p1909543
Tayebeh Marashi, Shohreh Ghadiri, Ali Ramezankhani, Soheila Khodkarim, Study of fall and some of its related individual factors among the elderly attending to health centers affiliated to health network of Rey city in 2017, Journal of Health in the Field, 2018; 6(2): 49-57. magiran.com/p1909543
طیبه مرعشی، شهره غدیری، علی رمضانخانی، سهیلا خداکریم، "بررسی رخداد سقوط و برخی عوامل فردی مرتبط با آن در سالمندان مراجعه کننده به پایگاه های سلامت تحت پوشش شبکه بهداشت و درمان شهرستان ری در سال 1396"، فصلنامه بهداشت در عرصه 6، شماره 2 (1397): 49-57. magiran.com/p1909543
Tayebeh Marashi, Shohreh Ghadiri, Ali Ramezankhani, Soheila Khodkarim, "Study of fall and some of its related individual factors among the elderly attending to health centers affiliated to health network of Rey city in 2017", Journal of Health in the Field 6, no.2 (2018): 49-57. magiran.com/p1909543
طیبه مرعشی، شهره غدیری، علی رمضانخانی، سهیلا خداکریم، (1397). 'بررسی رخداد سقوط و برخی عوامل فردی مرتبط با آن در سالمندان مراجعه کننده به پایگاه های سلامت تحت پوشش شبکه بهداشت و درمان شهرستان ری در سال 1396'، فصلنامه بهداشت در عرصه، 6(2)، صص.49-57. magiran.com/p1909543
Tayebeh Marashi, Shohreh Ghadiri, Ali Ramezankhani, Soheila Khodkarim, (2018). 'Study of fall and some of its related individual factors among the elderly attending to health centers affiliated to health network of Rey city in 2017', Journal of Health in the Field, 6(2), pp.49-57. magiran.com/p1909543
طیبه مرعشی؛ شهره غدیری؛ علی رمضانخانی؛ سهیلا خداکریم. "بررسی رخداد سقوط و برخی عوامل فردی مرتبط با آن در سالمندان مراجعه کننده به پایگاه های سلامت تحت پوشش شبکه بهداشت و درمان شهرستان ری در سال 1396". فصلنامه بهداشت در عرصه، 6 ،2 ، 1397، 49-57. magiran.com/p1909543
Tayebeh Marashi; Shohreh Ghadiri; Ali Ramezankhani; Soheila Khodkarim. "Study of fall and some of its related individual factors among the elderly attending to health centers affiliated to health network of Rey city in 2017", Journal of Health in the Field, 6, 2, 2018, 49-57. magiran.com/p1909543
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال