ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم جوادی، فرشته غلامی نژاد ، حسین خادم حقیقیان، علی اکبر کرمی، فاطمه علیزاده، (1397). بررسی تاثیر مکمل خوراکی بره موم بر پارامترهای اسپرم و شاخص استرس اکسیداتیو در مردان نابارور آیدیوپاتیک: کارآزمایی بالینی تصافی دوسوکور، مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 21(8)، 1-8. magiran.com/p1909690
Maryam Javadi, Fereshteh Gholaminejad, Hossein Khadem Haghighian, Ali Akbar Karami, Fatemeh Alizadeh, (2018). Effect of Propolis Oral Supplements on Sperm Parameters and Oxidative Stress Indicator in Idiopathic Infertile Men: A double-blind Randomized Clinical Trial, Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 21(8), 1-8. magiran.com/p1909690
مریم جوادی، فرشته غلامی نژاد ، حسین خادم حقیقیان، علی اکبر کرمی، فاطمه علیزاده، بررسی تاثیر مکمل خوراکی بره موم بر پارامترهای اسپرم و شاخص استرس اکسیداتیو در مردان نابارور آیدیوپاتیک: کارآزمایی بالینی تصافی دوسوکور. مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 1397؛ 21(8): 1-8. magiran.com/p1909690
Maryam Javadi, Fereshteh Gholaminejad, Hossein Khadem Haghighian, Ali Akbar Karami, Fatemeh Alizadeh, Effect of Propolis Oral Supplements on Sperm Parameters and Oxidative Stress Indicator in Idiopathic Infertile Men: A double-blind Randomized Clinical Trial, Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 2018; 21(8): 1-8. magiran.com/p1909690
مریم جوادی، فرشته غلامی نژاد ، حسین خادم حقیقیان، علی اکبر کرمی، فاطمه علیزاده، "بررسی تاثیر مکمل خوراکی بره موم بر پارامترهای اسپرم و شاخص استرس اکسیداتیو در مردان نابارور آیدیوپاتیک: کارآزمایی بالینی تصافی دوسوکور"، مجله زنان مامائی و نازائی ایران 21، شماره 8 (1397): 1-8. magiran.com/p1909690
Maryam Javadi, Fereshteh Gholaminejad, Hossein Khadem Haghighian, Ali Akbar Karami, Fatemeh Alizadeh, "Effect of Propolis Oral Supplements on Sperm Parameters and Oxidative Stress Indicator in Idiopathic Infertile Men: A double-blind Randomized Clinical Trial", Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility 21, no.8 (2018): 1-8. magiran.com/p1909690
مریم جوادی، فرشته غلامی نژاد ، حسین خادم حقیقیان، علی اکبر کرمی، فاطمه علیزاده، (1397). 'بررسی تاثیر مکمل خوراکی بره موم بر پارامترهای اسپرم و شاخص استرس اکسیداتیو در مردان نابارور آیدیوپاتیک: کارآزمایی بالینی تصافی دوسوکور'، مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 21(8)، صص.1-8. magiran.com/p1909690
Maryam Javadi, Fereshteh Gholaminejad, Hossein Khadem Haghighian, Ali Akbar Karami, Fatemeh Alizadeh, (2018). 'Effect of Propolis Oral Supplements on Sperm Parameters and Oxidative Stress Indicator in Idiopathic Infertile Men: A double-blind Randomized Clinical Trial', Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 21(8), pp.1-8. magiran.com/p1909690
مریم جوادی؛ فرشته غلامی نژاد ؛ حسین خادم حقیقیان؛ علی اکبر کرمی؛ فاطمه علیزاده. "بررسی تاثیر مکمل خوراکی بره موم بر پارامترهای اسپرم و شاخص استرس اکسیداتیو در مردان نابارور آیدیوپاتیک: کارآزمایی بالینی تصافی دوسوکور". مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 21 ،8 ، 1397، 1-8. magiran.com/p1909690
Maryam Javadi; Fereshteh Gholaminejad; Hossein Khadem Haghighian; Ali Akbar Karami; Fatemeh Alizadeh. "Effect of Propolis Oral Supplements on Sperm Parameters and Oxidative Stress Indicator in Idiopathic Infertile Men: A double-blind Randomized Clinical Trial", Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 21, 8, 2018, 1-8. magiran.com/p1909690
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال