ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیده بتول حسن پور ازغدی ، معصومه سیمبر، ابوعلی ودادهیر، سیدعلی آذین، لیلا امیری فراهانی، (1397). تحلیل برساخت گرایانه فرایند مواجهه با ناباروری در زنان ناباور ایرانی، نشریه پرستاری ایران، 31(113)، 62-73. magiran.com/p1909703
SB Hasanpoor Azghdy , M Simbar, A Vedadhir , SA Azin , L Amiri Farahani, (2018). A Constructivist Analysis of the Management of Infertility in Iranian Women, Iran Journal of Nursing, 31(113), 62-73. magiran.com/p1909703
سیده بتول حسن پور ازغدی ، معصومه سیمبر، ابوعلی ودادهیر، سیدعلی آذین، لیلا امیری فراهانی، تحلیل برساخت گرایانه فرایند مواجهه با ناباروری در زنان ناباور ایرانی. نشریه پرستاری ایران، 1397؛ 31(113): 62-73. magiran.com/p1909703
SB Hasanpoor Azghdy , M Simbar, A Vedadhir , SA Azin , L Amiri Farahani, A Constructivist Analysis of the Management of Infertility in Iranian Women, Iran Journal of Nursing, 2018; 31(113): 62-73. magiran.com/p1909703
سیده بتول حسن پور ازغدی ، معصومه سیمبر، ابوعلی ودادهیر، سیدعلی آذین، لیلا امیری فراهانی، "تحلیل برساخت گرایانه فرایند مواجهه با ناباروری در زنان ناباور ایرانی"، نشریه پرستاری ایران 31، شماره 113 (1397): 62-73. magiran.com/p1909703
SB Hasanpoor Azghdy , M Simbar, A Vedadhir , SA Azin , L Amiri Farahani, " A Constructivist Analysis of the Management of Infertility in Iranian Women", Iran Journal of Nursing 31, no.113 (2018): 62-73. magiran.com/p1909703
سیده بتول حسن پور ازغدی ، معصومه سیمبر، ابوعلی ودادهیر، سیدعلی آذین، لیلا امیری فراهانی، (1397). 'تحلیل برساخت گرایانه فرایند مواجهه با ناباروری در زنان ناباور ایرانی'، نشریه پرستاری ایران، 31(113)، صص.62-73. magiran.com/p1909703
SB Hasanpoor Azghdy , M Simbar, A Vedadhir , SA Azin , L Amiri Farahani, (2018). ' A Constructivist Analysis of the Management of Infertility in Iranian Women', Iran Journal of Nursing, 31(113), pp.62-73. magiran.com/p1909703
سیده بتول حسن پور ازغدی ؛ معصومه سیمبر؛ ابوعلی ودادهیر؛ سیدعلی آذین؛ لیلا امیری فراهانی. "تحلیل برساخت گرایانه فرایند مواجهه با ناباروری در زنان ناباور ایرانی". نشریه پرستاری ایران، 31 ،113 ، 1397، 62-73. magiran.com/p1909703
SB Hasanpoor Azghdy ; M Simbar; A Vedadhir ; SA Azin ; L Amiri Farahani. " A Constructivist Analysis of the Management of Infertility in Iranian Women", Iran Journal of Nursing, 31, 113, 2018, 62-73. magiran.com/p1909703
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال