ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
آسیه آزادپور مطلق، ماهرخ دولتیان ، ملیحه نصیری، بهروز عزت پور، یدالله صحرانورد، حشمت شکیبا، (1397). مقایسه معیارهای بالینی آمسل با روش استاندارد رنگ آمیزی گرم در تشخیص واژینوز باکتریال، مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 21(8)، 55-65. magiran.com/p1909716
Asieh Azadpour Motlagh, Mahrokh Dolatian, Malihe Nasiri, Behrouz Ezatpour, Yadollah Sahranavard, Heshmat Shakiba, (2018). Comparison of Amsel Clinical Criteria with Standard Method of Gram Stain for Diagnosis of Bacterial Vaginosis, Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 21(8), 55-65. magiran.com/p1909716
آسیه آزادپور مطلق، ماهرخ دولتیان ، ملیحه نصیری، بهروز عزت پور، یدالله صحرانورد، حشمت شکیبا، مقایسه معیارهای بالینی آمسل با روش استاندارد رنگ آمیزی گرم در تشخیص واژینوز باکتریال. مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 1397؛ 21(8): 55-65. magiran.com/p1909716
Asieh Azadpour Motlagh, Mahrokh Dolatian, Malihe Nasiri, Behrouz Ezatpour, Yadollah Sahranavard, Heshmat Shakiba, Comparison of Amsel Clinical Criteria with Standard Method of Gram Stain for Diagnosis of Bacterial Vaginosis, Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 2018; 21(8): 55-65. magiran.com/p1909716
آسیه آزادپور مطلق، ماهرخ دولتیان ، ملیحه نصیری، بهروز عزت پور، یدالله صحرانورد، حشمت شکیبا، "مقایسه معیارهای بالینی آمسل با روش استاندارد رنگ آمیزی گرم در تشخیص واژینوز باکتریال"، مجله زنان مامائی و نازائی ایران 21، شماره 8 (1397): 55-65. magiran.com/p1909716
Asieh Azadpour Motlagh, Mahrokh Dolatian, Malihe Nasiri, Behrouz Ezatpour, Yadollah Sahranavard, Heshmat Shakiba, "Comparison of Amsel Clinical Criteria with Standard Method of Gram Stain for Diagnosis of Bacterial Vaginosis", Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility 21, no.8 (2018): 55-65. magiran.com/p1909716
آسیه آزادپور مطلق، ماهرخ دولتیان ، ملیحه نصیری، بهروز عزت پور، یدالله صحرانورد، حشمت شکیبا، (1397). 'مقایسه معیارهای بالینی آمسل با روش استاندارد رنگ آمیزی گرم در تشخیص واژینوز باکتریال'، مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 21(8)، صص.55-65. magiran.com/p1909716
Asieh Azadpour Motlagh, Mahrokh Dolatian, Malihe Nasiri, Behrouz Ezatpour, Yadollah Sahranavard, Heshmat Shakiba, (2018). 'Comparison of Amsel Clinical Criteria with Standard Method of Gram Stain for Diagnosis of Bacterial Vaginosis', Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 21(8), pp.55-65. magiran.com/p1909716
آسیه آزادپور مطلق؛ ماهرخ دولتیان ؛ ملیحه نصیری؛ بهروز عزت پور؛ یدالله صحرانورد؛ حشمت شکیبا. "مقایسه معیارهای بالینی آمسل با روش استاندارد رنگ آمیزی گرم در تشخیص واژینوز باکتریال". مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 21 ،8 ، 1397، 55-65. magiran.com/p1909716
Asieh Azadpour Motlagh; Mahrokh Dolatian; Malihe Nasiri; Behrouz Ezatpour; Yadollah Sahranavard; Heshmat Shakiba. "Comparison of Amsel Clinical Criteria with Standard Method of Gram Stain for Diagnosis of Bacterial Vaginosis", Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 21, 8, 2018, 55-65. magiran.com/p1909716
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال