ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بهزاد قاسمی، چنگیز والمحمدی ، (1397). طراحی مدل بلوغ مدیریت دانش در کلاس جهانی بر اساس مدل تعالی: یک رویکرد آمیخته، مجله پژوهش های مدیریت عمومی، 11(40)، 79-107. magiran.com/p1909732
Behzad Ghasemi, Changiz Valmohammadi, (2018). Designing a Maturity Model of World-Class Knowledge Management based on the Excellence Model: A Mixed approach, Management Researches, 11(40), 79-107. magiran.com/p1909732
بهزاد قاسمی، چنگیز والمحمدی ، طراحی مدل بلوغ مدیریت دانش در کلاس جهانی بر اساس مدل تعالی: یک رویکرد آمیخته. مجله پژوهش های مدیریت عمومی، 1397؛ 11(40): 79-107. magiran.com/p1909732
Behzad Ghasemi, Changiz Valmohammadi, Designing a Maturity Model of World-Class Knowledge Management based on the Excellence Model: A Mixed approach, Management Researches, 2018; 11(40): 79-107. magiran.com/p1909732
بهزاد قاسمی، چنگیز والمحمدی ، "طراحی مدل بلوغ مدیریت دانش در کلاس جهانی بر اساس مدل تعالی: یک رویکرد آمیخته"، مجله پژوهش های مدیریت عمومی 11، شماره 40 (1397): 79-107. magiran.com/p1909732
Behzad Ghasemi, Changiz Valmohammadi, "Designing a Maturity Model of World-Class Knowledge Management based on the Excellence Model: A Mixed approach", Management Researches 11, no.40 (2018): 79-107. magiran.com/p1909732
بهزاد قاسمی، چنگیز والمحمدی ، (1397). 'طراحی مدل بلوغ مدیریت دانش در کلاس جهانی بر اساس مدل تعالی: یک رویکرد آمیخته'، مجله پژوهش های مدیریت عمومی، 11(40)، صص.79-107. magiran.com/p1909732
Behzad Ghasemi, Changiz Valmohammadi, (2018). 'Designing a Maturity Model of World-Class Knowledge Management based on the Excellence Model: A Mixed approach', Management Researches, 11(40), pp.79-107. magiran.com/p1909732
بهزاد قاسمی؛ چنگیز والمحمدی . "طراحی مدل بلوغ مدیریت دانش در کلاس جهانی بر اساس مدل تعالی: یک رویکرد آمیخته". مجله پژوهش های مدیریت عمومی، 11 ،40 ، 1397، 79-107. magiran.com/p1909732
Behzad Ghasemi; Changiz Valmohammadi. "Designing a Maturity Model of World-Class Knowledge Management based on the Excellence Model: A Mixed approach", Management Researches, 11, 40, 2018, 79-107. magiran.com/p1909732
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال