ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا علی نژاد ، جواد خلیلی، (1396). روش ترکیبیBSC و VFB-DEA در محیط فازی جهت طراحی مدلی برای ارزیابی عملکرد بیمارستان ها، نشریه اقتصاد توسعه و برنامه ریزی، 6(2)، 1. magiran.com/p1910027
alireza alinezhad, Javad Khalili , (2018). Performance Evaluation Model for Hospitals Using BSC and Fuzzy VFB-DEA, Journal of Development Economics and Planning, 6(2), 1. magiran.com/p1910027
علیرضا علی نژاد ، جواد خلیلی، روش ترکیبیBSC و VFB-DEA در محیط فازی جهت طراحی مدلی برای ارزیابی عملکرد بیمارستان ها. نشریه اقتصاد توسعه و برنامه ریزی، 1396؛ 6(2): 1. magiran.com/p1910027
alireza alinezhad, Javad Khalili , Performance Evaluation Model for Hospitals Using BSC and Fuzzy VFB-DEA, Journal of Development Economics and Planning, 2018; 6(2): 1. magiran.com/p1910027
علیرضا علی نژاد ، جواد خلیلی، "روش ترکیبیBSC و VFB-DEA در محیط فازی جهت طراحی مدلی برای ارزیابی عملکرد بیمارستان ها"، نشریه اقتصاد توسعه و برنامه ریزی 6، شماره 2 (1396): 1. magiran.com/p1910027
alireza alinezhad, Javad Khalili , "Performance Evaluation Model for Hospitals Using BSC and Fuzzy VFB-DEA", Journal of Development Economics and Planning 6, no.2 (2018): 1. magiran.com/p1910027
علیرضا علی نژاد ، جواد خلیلی، (1396). 'روش ترکیبیBSC و VFB-DEA در محیط فازی جهت طراحی مدلی برای ارزیابی عملکرد بیمارستان ها'، نشریه اقتصاد توسعه و برنامه ریزی، 6(2)، صص.1. magiran.com/p1910027
alireza alinezhad, Javad Khalili , (2018). 'Performance Evaluation Model for Hospitals Using BSC and Fuzzy VFB-DEA', Journal of Development Economics and Planning, 6(2), pp.1. magiran.com/p1910027
علیرضا علی نژاد ؛ جواد خلیلی. "روش ترکیبیBSC و VFB-DEA در محیط فازی جهت طراحی مدلی برای ارزیابی عملکرد بیمارستان ها". نشریه اقتصاد توسعه و برنامه ریزی، 6 ،2 ، 1396، 1. magiran.com/p1910027
alireza alinezhad; Javad Khalili . "Performance Evaluation Model for Hospitals Using BSC and Fuzzy VFB-DEA", Journal of Development Economics and Planning, 6, 2, 2018, 1. magiran.com/p1910027
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال